Excelentní diplomat

Soutěž Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

,,Excelentní diplomat“ 

v literární disciplíně politické vědy

 

Preambule

Soutěž vyhlašuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. na podporu studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen tvůrčí činnosti studentů), při které se učí kreativitě, kritickému myšlení, schopnosti argumentace, kooperace a způsobilosti v interkulturní otevřenosti prezentovat výsledky své práce a veřejně je obhajovat před světovými odborníky. Charakter práce představuje zaměření na propojenost koncepce studia, profilu absolventa a jeho uplatnění v praxi.

V rámci soutěže se udělují 3 ceny

Odborná porota bude složená z garanta a 8 dalších členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas garanta. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její garant, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

Vítěz/ka školní soutěže získá: 

 • 1. místo Excelentní diplomat VŠMVV Praha
 1. diplom
 2. první semestr v 1. ročníku magisterského stupně VŠMVV Praha zdarma
 3. publikační výstup
 • 2. místo 
 1. diplom
 2. 10.000 Kč sleva na školném v 1. ročníku magisterského stupně VŠMVV Praha
 3. publikační výstup
 • 3. místo 
 1. diplom
 2. 5.000 Kč sleva na školném v 1. ročníku magisterského stupně VŠMVV Praha
 3. publikační výstup

Pozn.: Do výhry (1. místa) nelze započítávat jiné slevy poskytované VŠMVV Praha.

Metodické pokyny 

Do soutěže Excelentní  diplomat  se mohou přihlásit pouze studenti 3. ročníku bakalářského stupně VŠMVV Praha.

1. krok: vypracování vědecké práce na vhodná témata v oblasti vzdělávaní ,,politické vědy“ 

Základní tématické okruhy:

a) Politické myšlení

b) Politická teorie

c) Metodologie politických věd

d) Politické systémy

e) Mezinárodní a vnitřní bezpečnost

f) Evropský integrační proces

g) Mezinárodní vztahy

h) Politické chování a politická komunikace

i) Veřejné politiky

V průběhu procesu realizace práce bude mít student k dispozici odborného konzultanta, který bude dohlížet na plnění jejích formálních požadavků, odborných a informačních nároků, obsahovou stránku a jazykovou a stylistickou úpravu.

2. krok: odevzdání vědecké práce garantovi soutěže za VŠMVVP

Lhůta k dodání vědeckých prací je do 30. dubna 2017. Příslušná dokumentace musí být doručena na adresu realizátora projektu: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., U Santošky 17, 150 00 Praha 5 nebo v elektronické podobě na adresu garanta PhDr. Víta Rouče, Ph.D. : rouc@vsmvv.cz .

3. krok: školská soutěž konaná na VŠMVVP

Termín konání soutěže: 30. května 2017

Místo konání soutěže: Auditorium VŠMVVP

Čas konání soutěže: 14.00 hod.

Odborná komise bude složená z vědeckých pracovníků.

Jazyk soutěže: čeština a slovenština

4. krok: Vítěz získává cenu ,,Excelentní diplomat VŠMVV Praha“ a postupuje do mezinárodního kola, které bude zahájeno v akademickém roce 2017/2018.

Podmínky pro splnění formálních požadavků vědecké práce

Vědecká práce do soutěže musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, e-mail,

d) stručný životopis,

e)  název katedry,

f) min. 15 normo stran

g) jazyk vědecké práce: čeština

Dne 30. listopadu 2016 v Praze                                  Garant soutěže:   PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

                                                                                            Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.