Bakalářské programy

prezenční nebo kombinované

Studujte na prestižní vysoké škole s 20letou historií. Každý ze studijních programů je veden špičkovým odborníkem z praxe, který má ve své oblasti renomované jméno. Během celého studia budete s těmito odborníky v úzkém kontaktu, protože průměrná třída se u nás momentálně skládá z 15-25 studentů. Díky tomu Vás kantoři budou znát jménem a budou schopni Vám vyjít vstříc v mnoha věcech-například Skype konzultace se mohou uskutečnit třeba v osm večer.
S titulem z naší školy se o budoucnost opravdu nemusíte bát, protože 98% všech absolventů si najde práci do 3 měsíců od dokončení studia. Takže je to jen na Vás, zda chcete nejbližší 3 roky přešlapovat na místě, nebo vykročíte na cestu úspěšných.

více informací

Výhody studia na VŠMVV

foto

Individuální přístup

Momentální průměrná velikost tříd je 15-25 studentů.

foto

Úspěšní absolventi

Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

Konec biflování

U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

Zkušení vyučující

Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučujíci z Cambridge University a mnozí jiní.

Možnost výběru profesního zaměření

 • Kariérní diplomat

  Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO, EU a dalších. Získají výbornou znalost společenského a diplomatického protokolu a budou mít vysokou jazyková vybavenost.

 • Politická, bezpečnostní a ekonomická diplomacie

  Student získá důležité znalosti o současných a budoucích bezpečnostních hrozbách, o jejich vlivu na regionální či světovou politiku a ekonomiku a o možnostech jejich řešení. Absolvent bude schopen kriticky vyhodnocovat dopad a vznik bezpečnostních rizik, bude se moci uplatnit v mezinárodních firmách, které investují v rizikových zemích, v zahraničních i domácích složkách státní správy nebo v nevládních organizací. V současném globalizovaném světě narůstá důležitost diplomatů, kteří se zaměřují na prohlubování ekonomických vztahů mezi státy. Pro české a evropské exportéry hrají ekonomičtí diplomaté jednu z klíčových rolí při navazování kontaktů se zahraničními trhy.

 • Kulturní a sportovní diplomacie

  Kulturní a sportovní diplomacie patří k tzv. měkké moci státu a patří k účinným nástrojům paralelní diplomacie. Studenti se naučí, jak budovat tzv. národní branding země, jak zvyšovat atraktivnost země, její kredibilitu a prosazování zahraničně-politických cílů. Kulturní diplomacie se v posledních letech stává neoddělitelnou součástí zahraniční politiky mnoha států. Nově se formuje sportovní diplomacie, kdy poptávka po sportovních diplomatech dramaticky roste. Specifickou oblast tvoří olympijská diplomacie, využívající mezinárodních i národních organizací (Mezinárodní olympijský výbor, Český/Slovenský olympijský výbor, sportovní svazy apod.)

 • Analytik mezinárodních vztahů

  Student bude schopen stát se specialistou na veškeré aspekty mezinárodních vztahů, zejména dějin mezinárodních politických vztahů, geopolitiky a specifik jednotlivých teritorií (Čína a Dálný východ, islámský svět, Latinská Amerika, východní Evropa a Balkán). V praxi se uplatní jako poradce a analytik mezinárodních vztahů u významných institucí a v mediální oblasti. Může také působit jako analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb.

Možnost výběru profesního zaměření

 • Krizový manažer / Risk manažer

  Zaměření Krizový manažer / Risk manažer orientuje studenta v datech získaných na základě finanční analýzy zejména účetních výkazů a dalších účetních informací obchodních korporací. Student má možnost se seznámit s řízením rizik a jejich vyhodnocování v rámci interního auditu. Zaměření umožní, aby student získal základní informace při snaze revitalizovat ohrožené firmy, řešit jejich vstup do insolvenčního řízení a rozumět účetním a daňovým specifikům tohoto náročného procesu. Pokud se obchodní korporací nepovede její zánik s právním nástupcem, bude student znát základní postupy likvidace společnosti, a to z pohledu právního, účetního a daňového.

 • Finanční a účetní systém veřejného sektoru

  Toto zaměření orientuje studenta v rozsáhlé oblasti veřejného sektoru, do kterého patří zejména organizační složky státu, územně samosprávné celky včetně měst a obcí, příspěvkové organizace. Jedná se o subjekty napojené na toky peněz ze státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů. Student se seznámí s účetními systémy používanými v ČR, ale i ve světě. Dokáže aplikovat daňový systém v rámci veřejného sektoru. Absolvent je velmi žádaným odborníkem, který může nejen působit jako účetní, metodik účetnictví, může pracovat na finančním úřadě, na jakékoliv pozici ve veřejném sektoru, protože se vyzná v tocích peněžních prostředků, v systému financování, v jeho zobrazování v účetnictví, jeho kontrole, ale také v řízení této náročné oblasti.

 • Audit a finanční controlling

  Zaměření na AUDIT umožní studentovi více se věnovat malým, středním a velkým účetním jednotkám, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Student se seznámí s vlastní podstatou auditu, základními pravidly, jimiž se auditor řídí, pochopí povinné etapy auditu, bude seznámen s auditorskými postupy, zejména s plánováním auditu, auditorským rizikem a jeho vyhodnocením, povinností dokumentování auditorských prací. Bude rozumět zprávě auditora včetně formulace výroků auditora. Zaměření na FINANČNÍ CONTROLLING umožní studentovi se velmi dobře orientovat v účetních a finančních informacích a být tak významnou oporou vlastníků obchodních korporací nebo vedení neziskových subjektů. Finanční controlling je podsystém řízení každé obchodní korporace. Úkolem controllera je nejen podporovat řízení podniku informacemi, ale také koordinovat a orientovat se v plánování a kontrole a nastavit systém pravidel, které napomáhají dosažení podnikových cílů.

 • Účetní a daňový profesionál

  Toto zaměření umožní studentovi více se věnovat vlastní technice vedení účetnictví, zaměřit se na metodiku účetnictví a samostatně navrhovat vhodné postupy účtování zásadních hospodářských operací v souvislosti se vznikem obchodních korporací, jejich obchodního nebo výrobního procesu, nabývání a zcizování majetku včetně podílů společníků, dobrovolné nebo nucené zrušení obchodní korporace. Student dokáže využit všechny účetní metody tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz o činnosti účetní jednotky. Dokáže také provést daňovou analýzu a optimalizovat daňové povinnosti fyzických i právnických osob.

Možnost výběru profesního zaměření

 • Digitální marketing

  Získáte průpravu v oblasti strategického plánování, využívání i manažerského řízení moderních nástrojů digitálního marketingu. Naučíme Vás, jak pracovat s obsahem, protože „obsah je král“. Dokážete řídit, realizovat a monitorovat další navazující marketingové aktivity a reportovat i kontrolovat výsledky s využitím analytických nástrojů. Naučíte se pracovat nejen s on-line nástroji, ale také živé komunikaci s partnery a klienty. Můžete si vybrat, zda zvolíte práci v reklamní či mediální agentuře, jiné soukromé firmě, ve veřejném či neziskovém sektoru či zda si vlastní firmu sami založíte.

 • Digitální Brand Management

  Dokážete připravit a realizovat efektivní on-line nástroje a propojit je s off-line nástroji pro podporu a rozvoj značky. Naučíte se, jak podporovat značku a její umístění s využitím nástrojů digitálního marketingu včetně řízení rozpočtu a sledování efektivnosti. Budete připraveni na řízení celého portfolia značky i řízení a koordinování interních týmů v organizaci.Na Vás bude, zda si vyberete práci v některé z velkých či nadnárodních firem, v reklamní agentuře nebo se budete věnovat vlastnímu podnikání.

 • Marketing a Public Relations (PR)

  Naučíte se, jak připravit strategii integrované marketingové komunikace a jak plánovat jednotlivé nástroje, ať už je to reklama, PR, podpora prodeje, event marketing a další. Připravíte se na řízení marketingových kampaní i PR, jejich monitorování a sledování jejich úspěšnosti tak, abyste mohli řídit kampaně a PR v reklamní agentuře nebo v jakékoliv jiné organizaci. Marketingovou komunikaci zvládnete nejen v digitálním, ale také v reálném off-line prostředí. Díky získanému přehledu a praktickému způsobu výuky včetně semestrální praxe můžete volit mezi řídícími pozicemi v soukromé firmě, PR, reklamní či mediální agentuře, veřejném či neziskovém sektoru nebo se zaměříte na budování vlastního podnikání.

 • Mezinárodní marketing a management

  Získáte znalosti a dovednosti marketingu a managementu v kontextu mezinárodního prostředí. Vaší předností bude zvládnutí přípravy a řízení celého marketingového procesu na mezinárodním trhu se všemi kulturními a dalšími odlišnostmi. Naučíte se uvažovat, plánovat, komunikovat a řídit procesy v marketingu v globálním prostředí. Díky mezinárodní orientaci a jazykové výbavě můžete přemýšlet o práci v České republice i v zahraničí, a to zejména o řídících pozicích v marketingových agenturách, marketingových odděleních soukromých firem i v organizacích veřejné správy či neziskových organizacích.

 • Marketing a podnikání v cestovním ruchu

  Získáte přehled o tom, jak funguje marketing a podnikání v cestovním ruchu. Můžete si vyzkoušet, jak připravit podnikatelský plán, marketingovou strategii, ale i plán finanční pro uskutečnění Vašeho podnikatelského záměru na trhu cestovního ruchu. Dokážete se orientovat na trhu a efektivně se rozhodovat v dynamickém, technologiemi ovlivněném prostředí. Své dovednosti můžete uplatnit nejen při rozvíjení vlastního podnikání, ale i v soukromém sektoru v cestovním ruchu nebo jako expert – konzultant pro celý široký segment cestovního ruchu. Dokonce můžete své ambice realizovat i v rozvoji destinací cestovního ruchu ve veřejné správě i neziskovém sektoru.

 • Sales and marketing manager

  Dozvíte se, jak plánovat a realizovat obchodní politiku firmy, plánovat a řídit marketingovou strategii a marketingové nástroje v mezinárodním prostředí. Získáte přehled o řízení vztahu s klienty, médii, místní komunitou v destinaci cestovního ruchu či vztahu s externími dodavateli. Naučíte se, jak vést obchodní jednání, jak připravit smlouvy s partnery, jak řídit prodejní a marketingový tým, ale i jak řídit rozpočet, reportovat výsledky a získat zpětnou vazbu. S uvedenou výbavou získáváte vysoký rating na trhu práce, a to zejména pro pozice ve službách cestovního ruchu (ubytování, lázeňské služby, cestovní kancelář, gastronomické služby, dopravní služby a další), ale i v navazujících odvětvích (např. kulturní služby, zábavní služby).

 • Manažer hotelového a lázeňského provozu

  Naučíte se, jak plánovat a naplňovat obchodní plán hotelu, lázeňského, wellness či gastronomického zařízení v mezinárodním prostředí. Seznámíte se s denní operativou zaměřenou na provozní, obchodní, personální a další aktivity. Vyzkoušíte si, jak komunikovat napříč interními týmy, jak řídit materiálně-technické vybavení, interní procesy v návaznosti na platnou legislativu, jak se vyznat v cenové politice nebo jak zpracovat reporting plnění cílů v návaznosti na rozpočet.Díky semestrální praxi budete mít možnost vyzkoušet si provoz hotelu či lázeňského/wellness zařízení na vlastní kůži. Jen tak se z Vás může stát dobrý manažer hotelu či lázní/wellness. Poptávka po dobrých manažerech je stále vysoká.

Možnost výběru profesního zaměření

 • Pilot

  Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Zejména díky možnosti získání licence ATPL. Studijní specializace prohlubuje získanou základní osobní a odbornou schopnost absolventa a zajišťuje jedinečnou způsobilost absolventa. Dosáhnuté vědomosti odpovídají kvalifikaci na teoretické a praktické úrovni výkonu funkce pilota v obchodní letecké dopravě. Absolvent je způsobilý v oblasti plánování letů a má znalosti v oblasti řízení letového provozu. Studium je zaměřeno na získání znalostí pro výkon profese profesionálního pilota pro civilní leteckou dopravu, případně pro výkon ostatních druhů leteckých činností.

 • Manažer letových a provozních služeb

  Náplň studia vychází z kvalifikačních předpokladů, které jsou vytvořené pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech pro letový provoz. Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Teoretické studium je organizované tak, aby měl student možnost během studia absolvovat základní praktický výcvik na trenažérech pro řízení letového provozu. Získá znalosti z procesu regulace vzdušného prostoru a postupy procesu řízení letového provozu. Absolvent je připravený na teoretické úrovni k výkonu funkce pracovníka řízení letového provozu v souladu s leteckými evropskými předpisy.

 • Manažer leteckého provozu

  Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Absolvent bude schopen řešit rutinní technologické a ekonomické problémy letecké dopravy. Student získá vědomosti o letecké technice, o zásadách vedení pracovního kolektivu, bude znát legislativní rámec a právní normy, naučí se využívat informační technologie v rámci letecké dopravy. Studijní specializace prohlubuje získanou základní osobní a odbornou schopnost absolventa a zajišťuje speciální způsobilost absolventa. Absolvent je připravený vykonávat funkce v oblasti managementu, ekonomiky, informatiky a obchodu v leteckých společnostech a letištích.

Jak probíhá výběr studentů?

Přijímací řízení

se skládá ze čtyř kroků:

1. Vyplňte a odešlete nezávaznou přihlášku ke studiu

Tento krok Vám nezabere ani minutu. Zároveň máte možnost si zvolit mezi přijímacím pohovorem a motivačním dopisem.

2. Přijímací pohovor/motivační dopis

V rámci přijímacího pohovoru nebudeme testovat Vaše znalosti v oboru, který se chystáte studovat. Jedná se spíše o přátelský rozhovor, během kterého chceme blíže poznat Vás a Vaši motivaci ke studiu daného oboru. V případě, že se rozhodnete pro motivační dopis, pošleme Vám na e-mail vzorový dopis včetně bodů, které by měl dopis zahrnovat. Maximální rozsah je 300 slov. Potom stačí dopis už jen zaslat na prihlaska@vsmvv.cz

3. Výsledek

Výsledek přijímacího řízení Vám zašleme do 14 pracovních dnů od pohovoru nebo obdržení motivačního dopisu.

4. Začátek studia

a) Školné – Posledním krokem je vybrat si studijní balíček, který Vám nejvíc vyhovuje.

b) Zápis – Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky. Jde o důležitý okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce.

„Na VŠMVV jsem přišla z malého města a z malé školy. Důležité pro mě při výběru VŠ byly dvě věci: přístup ke studentům a složení vyučujících. Nemohla jsem tedy skončit na lepším místě než právě u nás. Škola mi umožňuje realizovat se v tom, co mě baví, ať už jsou to různé akce pro mé kolegy v rámci studentského klubu nebo stáž na marketingovém oddělení.“

Tereza

3. ročník, PR

„Pro mě osobně jsou důležité tři vlastnosti a to otevřenost, rozhodnost a pracovitost a myslím si, že právě škola tyto tři vlastnosti perfektně rozvíjí. Aktuálně pracuji na pozici zahraničního redaktora pro televizi Prima a troufám si říct, že nebýt Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů k takové životní příležitosti bych se jen tak nedostal.“

Jiří

Absolvent

„V armádě ČR sloužím již sedm let a nyní pracuji na generálním štábu jako IT specialista. Moje práce je časově náročná, jelikož si nevybírám kdy a kde se budu muset účastnit mezinárodního cvičení nebo jiných aktivit, ale díky fantastickému přístupu vyučujících, kteří se vždy snaží přizpůsobit rozvrh a zkouškové jednotlivým požadavkům dálkových studentů, nemám absolutně žádný problém stíhat pracovat a zároveň se vzdělávat.“

Lukáš

1. ročník, MVD

„Aktuálně pracuji jako asistentka managementu v soukromé firmě s mezinárodním přesahem. Jsem hrdou absolventkou Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Líbilo se mi, že nás učili lidé z praxe, díky kterým jsem si už během studia udělala reálnou představu o tom, jak firmy a instituce opravdu fungují. Dodnes vzpomínám na přednášky zajímavých hostů z politiky i jiných oborů – hodně mě oslovil třeba Jan Mühlfeit.“

Margita

Absolventka

„Díky Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha jsem se dostala na velmi zajímavá místa, měla jsem například možnost poznat dynamické a profesionální prostředí České manažerské asociace a podívala jsem se i do Parlamentu ČR.“

Karolína

2. ročník, PR

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020 – 2021

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

21.01., 18.02., 18.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 19.08. a 09.09.
Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat online od 16:00.

Po uvolnění nařízení vlády budou opět formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu! :)

Více informací

Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci přijít na prohlídku školy

Nezávazná registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.