Bachelor programs

full-time or combined

Study at a prestigious college with a 20-year history. Each of the study programs is led by a top professional lecturer who has a renowned name in his or her field. Throughout your studies you will be in close contact with these specialists, as the average class currently consists of 15-25 students. Thanks to this, the lecturers will know you by name and will be able to accommodate you in many ways - for example, Skype consultations can take place at perhaps eight in the evening.
With a degree from our school, you really do not have to worry about the future, as 98% of all of our graduates find a job within 3 months of their graduation. So it is up to you whether you want to step on the spot for the next 3 years or set out on a successful journey.

více informací

Advantages of studying at CIPR

foto

Individual approach

The current average class size is 15-25 students.

foto

Successful graduates

Our graduates become politicians, ambassadors, directors, managers, entrepreneurs, editors, etc.

foto

No more craming

You will gain real skills, practical experience and critical thinking skills.

foto

Experienced lecturers

You will be taught by ministers, diplomats, managers, marketers, lecturers from Cambridge University and many others.

Choice of professional focus  

 • Career diplomat

  Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO, EU a dalších. Získají výbornou znalost společenského a diplomatického protokolu a budou mít vysokou jazyková vybavenost.

 • Political, security and economic diplomacy

  Student získá důležité znalosti o současných a budoucích bezpečnostních hrozbách, o jejich vlivu na regionální či světovou politiku a ekonomiku a o možnostech jejich řešení. Absolvent bude schopen kriticky vyhodnocovat dopad a vznik bezpečnostních rizik, bude se moci uplatnit v mezinárodních firmách, které investují v rizikových zemích, v zahraničních i domácích složkách státní správy nebo v nevládních organizací. V současném globalizovaném světě narůstá důležitost diplomatů, kteří se zaměřují na prohlubování ekonomických vztahů mezi státy. Pro české a evropské exportéry hrají ekonomičtí diplomaté jednu z klíčových rolí při navazování kontaktů se zahraničními trhy.

 • Cultural and sports diplomacy

  Kulturní a sportovní diplomacie patří k tzv. měkké moci státu a patří k účinným nástrojům paralelní diplomacie. Studenti se naučí, jak budovat tzv. národní branding země, jak zvyšovat atraktivnost země, její kredibilitu a prosazování zahraničně-politických cílů. Kulturní diplomacie se v posledních letech stává neoddělitelnou součástí zahraniční politiky mnoha států. Nově se formuje sportovní diplomacie, kdy poptávka po sportovních diplomatech dramaticky roste. Specifickou oblast tvoří olympijská diplomacie, využívající mezinárodních i národních organizací (Mezinárodní olympijský výbor, Český/Slovenský olympijský výbor, sportovní svazy apod.)

 • International Relations Analyst

  Student bude schopen stát se specialistou na veškeré aspekty mezinárodních vztahů, zejména dějin mezinárodních politických vztahů, geopolitiky a specifik jednotlivých teritorií (Čína a Dálný východ, islámský svět, Latinská Amerika, východní Evropa a Balkán). V praxi se uplatní jako poradce a analytik mezinárodních vztahů u významných institucí a v mediální oblasti. Může také působit jako analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb.

Choice of professional focus  

 • European projects and their management

  Zaměření Krizový manažer / Risk manažer orientuje studenta v datech získaných na základě finanční analýzy zejména účetních výkazů a dalších účetních informací obchodních korporací. Student má možnost se seznámit s řízením rizik a jejich vyhodnocování v rámci interního auditu. Zaměření umožní, aby student získal základní informace při snaze revitalizovat ohrožené firmy, řešit jejich vstup do insolvenčního řízení a rozumět účetním a daňovým specifikům tohoto náročného procesu. Pokud se obchodní korporací nepovede její zánik s právním nástupcem, bude student znát základní postupy likvidace společnosti, a to z pohledu právního, účetního a daňového.

 • European official

  Toto zaměření orientuje studenta v rozsáhlé oblasti veřejného sektoru, do kterého patří zejména organizační složky státu, územně samosprávné celky včetně měst a obcí, příspěvkové organizace. Jedná se o subjekty napojené na toky peněz ze státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů. Student se seznámí s účetními systémy používanými v ČR, ale i ve světě. Dokáže aplikovat daňový systém v rámci veřejného sektoru. Absolvent je velmi žádaným odborníkem, který může nejen působit jako účetní, metodik účetnictví, může pracovat na finančním úřadě, na jakékoliv pozici ve veřejném sektoru, protože se vyzná v tocích peněžních prostředků, v systému financování, v jeho zobrazování v účetnictví, jeho kontrole, ale také v řízení této náročné oblasti.

 • Modern technologies in public administration

  Zaměření na AUDIT umožní studentovi více se věnovat malým, středním a velkým účetním jednotkám, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Student se seznámí s vlastní podstatou auditu, základními pravidly, jimiž se auditor řídí, pochopí povinné etapy auditu, bude seznámen s auditorskými postupy, zejména s plánováním auditu, auditorským rizikem a jeho vyhodnocením, povinností dokumentování auditorských prací. Bude rozumět zprávě auditora včetně formulace výroků auditora. Zaměření na FINANČNÍ CONTROLLING umožní studentovi se velmi dobře orientovat v účetních a finančních informacích a být tak významnou oporou vlastníků obchodních korporací nebo vedení neziskových subjektů. Finanční controlling je podsystém řízení každé obchodní korporace. Úkolem controllera je nejen podporovat řízení podniku informacemi, ale také koordinovat a orientovat se v plánování a kontrole a nastavit systém pravidel, které napomáhají dosažení podnikových cílů.

 • Governance of the state in a globalized world

  Toto zaměření umožní studentovi více se věnovat vlastní technice vedení účetnictví, zaměřit se na metodiku účetnictví a samostatně navrhovat vhodné postupy účtování zásadních hospodářských operací v souvislosti se vznikem obchodních korporací, jejich obchodního nebo výrobního procesu, nabývání a zcizování majetku včetně podílů společníků, dobrovolné nebo nucené zrušení obchodní korporace. Student dokáže využit všechny účetní metody tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz o činnosti účetní jednotky. Dokáže také provést daňovou analýzu a optimalizovat daňové povinnosti fyzických i právnických osob.

Choice of professional focus  

 • Digital marketing

  Získáte průpravu v oblasti strategického plánování, využívání i manažerského řízení moderních nástrojů digitálního marketingu. Naučíme Vás, jak pracovat s obsahem, protože „obsah je král“. Dokážete řídit, realizovat a monitorovat další navazující marketingové aktivity a reportovat i kontrolovat výsledky s využitím analytických nástrojů. Naučíte se pracovat nejen s on-line nástroji, ale také živé komunikaci s partnery a klienty. Můžete si vybrat, zda zvolíte práci v reklamní či mediální agentuře, jiné soukromé firmě, ve veřejném či neziskovém sektoru či zda si vlastní firmu sami založíte.

 • Digital Brand Management

  Dokážete připravit a realizovat efektivní on-line nástroje a propojit je s off-line nástroji pro podporu a rozvoj značky. Naučíte se, jak podporovat značku a její umístění s využitím nástrojů digitálního marketingu včetně řízení rozpočtu a sledování efektivnosti. Budete připraveni na řízení celého portfolia značky i řízení a koordinování interních týmů v organizaci.Na Vás bude, zda si vyberete práci v některé z velkých či nadnárodních firem, v reklamní agentuře nebo se budete věnovat vlastnímu podnikání.

 • Marketing and Public Relations (PR)

  Naučíte se, jak připravit strategii integrované marketingové komunikace a jak plánovat jednotlivé nástroje, ať už je to reklama, PR, podpora prodeje, event marketing a další. Připravíte se na řízení marketingových kampaní i PR, jejich monitorování a sledování jejich úspěšnosti tak, abyste mohli řídit kampaně a PR v reklamní agentuře nebo v jakékoliv jiné organizaci. Marketingovou komunikaci zvládnete nejen v digitálním, ale také v reálném off-line prostředí. Díky získanému přehledu a praktickému způsobu výuky včetně semestrální praxe můžete volit mezi řídícími pozicemi v soukromé firmě, PR, reklamní či mediální agentuře, veřejném či neziskovém sektoru nebo se zaměříte na budování vlastního podnikání.

 • International marketing and management

  Získáte znalosti a dovednosti marketingu a managementu v kontextu mezinárodního prostředí. Vaší předností bude zvládnutí přípravy a řízení celého marketingového procesu na mezinárodním trhu se všemi kulturními a dalšími odlišnostmi. Naučíte se uvažovat, plánovat, komunikovat a řídit procesy v marketingu v globálním prostředí. Díky mezinárodní orientaci a jazykové výbavě můžete přemýšlet o práci v České republice i v zahraničí, a to zejména o řídících pozicích v marketingových agenturách, marketingových odděleních soukromých firem i v organizacích veřejné správy či neziskových organizacích.

 • Marketing and business in tourism

  Získáte přehled o tom, jak funguje marketing a podnikání v cestovním ruchu. Můžete si vyzkoušet, jak připravit podnikatelský plán, marketingovou strategii, ale i plán finanční pro uskutečnění Vašeho podnikatelského záměru na trhu cestovního ruchu. Dokážete se orientovat na trhu a efektivně se rozhodovat v dynamickém, technologiemi ovlivněném prostředí. Své dovednosti můžete uplatnit nejen při rozvíjení vlastního podnikání, ale i v soukromém sektoru v cestovním ruchu nebo jako expert – konzultant pro celý široký segment cestovního ruchu. Dokonce můžete své ambice realizovat i v rozvoji destinací cestovního ruchu ve veřejné správě i neziskovém sektoru.

 • Sales and marketing manager

  Dozvíte se, jak plánovat a realizovat obchodní politiku firmy, plánovat a řídit marketingovou strategii a marketingové nástroje v mezinárodním prostředí. Získáte přehled o řízení vztahu s klienty, médii, místní komunitou v destinaci cestovního ruchu či vztahu s externími dodavateli. Naučíte se, jak vést obchodní jednání, jak připravit smlouvy s partnery, jak řídit prodejní a marketingový tým, ale i jak řídit rozpočet, reportovat výsledky a získat zpětnou vazbu. S uvedenou výbavou získáváte vysoký rating na trhu práce, a to zejména pro pozice ve službách cestovního ruchu (ubytování, lázeňské služby, cestovní kancelář, gastronomické služby, dopravní služby a další), ale i v navazujících odvětvích (např. kulturní služby, zábavní služby).

 • Manager of hotel and spa operation

  Naučíte se, jak plánovat a naplňovat obchodní plán hotelu, lázeňského, wellness či gastronomického zařízení v mezinárodním prostředí. Seznámíte se s denní operativou zaměřenou na provozní, obchodní, personální a další aktivity. Vyzkoušíte si, jak komunikovat napříč interními týmy, jak řídit materiálně-technické vybavení, interní procesy v návaznosti na platnou legislativu, jak se vyznat v cenové politice nebo jak zpracovat reporting plnění cílů v návaznosti na rozpočet.Díky semestrální praxi budete mít možnost vyzkoušet si provoz hotelu či lázeňského/wellness zařízení na vlastní kůži. Jen tak se z Vás může stát dobrý manažer hotelu či lázní/wellness. Poptávka po dobrých manažerech je stále vysoká.

Choice of professional focus  

 • Pilot

  Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Zejména díky možnosti získání licence ATPL. Studijní specializace prohlubuje získanou základní osobní a odbornou schopnost absolventa a zajišťuje jedinečnou způsobilost absolventa. Dosáhnuté vědomosti odpovídají kvalifikaci na teoretické a praktické úrovni výkonu funkce pilota v obchodní letecké dopravě. Absolvent je způsobilý v oblasti plánování letů a má znalosti v oblasti řízení letového provozu. Studium je zaměřeno na získání znalostí pro výkon profese profesionálního pilota pro civilní leteckou dopravu, případně pro výkon ostatních druhů leteckých činností.

 • Manager of flight and operational services

  Náplň studia vychází z kvalifikačních předpokladů, které jsou vytvořené pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech pro letový provoz. Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Teoretické studium je organizované tak, aby měl student možnost během studia absolvovat základní praktický výcvik na trenažérech pro řízení letového provozu. Získá znalosti z procesu regulace vzdušného prostoru a postupy procesu řízení letového provozu. Absolvent je připravený na teoretické úrovni k výkonu funkce pracovníka řízení letového provozu v souladu s leteckými evropskými předpisy.

 • Air Traffic Manager

  Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Absolvent bude schopen řešit rutinní technologické a ekonomické problémy letecké dopravy. Student získá vědomosti o letecké technice, o zásadách vedení pracovního kolektivu, bude znát legislativní rámec a právní normy, naučí se využívat informační technologie v rámci letecké dopravy. Studijní specializace prohlubuje získanou základní osobní a odbornou schopnost absolventa a zajišťuje speciální způsobilost absolventa. Absolvent je připravený vykonávat funkce v oblasti managementu, ekonomiky, informatiky a obchodu v leteckých společnostech a letištích.

How does the selection of students work?

Přijímací řízení

se skládá ze čtyř kroků:

1. Vyplňte a odešlete nezávaznou přihlášku ke studiu

Tento krok Vám nezabere ani minutu. Zároveň máte možnost si zvolit mezi přijímacím pohovorem a motivačním dopisem.

2. Přijímací pohovor/motivační dopis

V rámci přijímacího pohovoru nebudeme testovat Vaše znalosti v oboru, který se chystáte studovat. Jedná se spíše o přátelský rozhovor, během kterého chceme blíže poznat Vás a Vaši motivaci ke studiu daného oboru. V případě, že se rozhodnete pro motivační dopis, pošleme Vám na e-mail vzorový dopis včetně bodů, které by měl dopis zahrnovat. Maximální rozsah je 300 slov. Potom stačí dopis už jen zaslat na prihlaska@vsmvv.cz

3. Výsledek

Výsledek přijímacího řízení Vám zašleme do 14 pracovních dnů od pohovoru nebo obdržení motivačního dopisu.

4. Začátek studia

a) Školné – Posledním krokem je vybrat si studijní balíček, který Vám nejvíc vyhovuje.

b) Zápis – Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky. Jde o důležitý okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce.

“I came to CIPR from a small town and a small school. Two things were important to me when choosing universities: access to students and the composition of lecturers. I could not end up in a better place than here. The school allows me to realize what I enjoy, whether it is a variety of student club events or an internship at the marketing department.”

Tereza

3rd year, PR

“For me personally, three qualities are important: openness, determination and diligence, and I think that the school develops these three qualities perfectly. I am currently working as a foreign editor for Prima TV and I dare say that I would not have been able to have such a life opportunity had it not been for the College of International and Public Relations.”

Jiří

Alumni

“I have been serving in the Army of the Czech Republic for seven years and now I work at the General Headquarters as an IT specialist. My work is time consuming because I do not choose when and where I have to participate in international exercises or other activities, but thanks to the fantastic attitude of teachers who always try to adapt the schedule and exams to the individual requirements for combined students, I have absolutely no problem to study."

Lukáš

1st year, IRD

“Currently I work as a management assistant in a private company with an international reach. I am a proud graduate of the College of International and Public Relations Prague. I liked the fact that we were taught by professionals, thanks to which I had a idea of how companies and institutions really work during my studies. I still remember lectures by interesting guests from politics and other fields - Jan Mühlfeit, for example, was very appealing to me. ”

Margita

Alumni

"Thanks to the College of International and Public Relations Prague, I got to very interesting places, for example I had the opportunity to experience the dynamic and professional environment of the Czech Management Association and I also visited the Parliament of the Czech Republic."

Karolína

2nd year, PR

Open Days in the academic year 2019 - 2020

OPEN DAYS WILL BE HELD ON

31. 10., 21.11., 12.12., 16.01., 13. 02., 12. 03., 16. 04., 14. 05. and 18. 06.

Více informací

Non-binding reservation of personal tour of the school

Come to see our school and at the same time to meet students who will be happy to welcome you and guide you.

Chci přijít na prohlídku školy

Non-binding registration for study

Podat přihlášku foto

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful