Department of Politics and Social Sciences

(Česky) Katedra Politologie a společenských věd se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. Na bakalářském stupni studia zajišťuje především výuku vybraných předmětů pro jednotlivé obory a jejich profilace (Politologie a Ekonomie, Komparace politických systémů).

Činnost katedry je koncentrována především na magisterském stupni studia. Zde kromě některých předmětů studijního základu programu „Mezinárodní a veřejné vztahy“(Mezinárodní vztahy, Mezinárodní ekonomie) zajišťuje výuku vybraných odborných předmětů jak pro obor Evropská unie a veřejná správa (Rozhodování a analýza v politice), tak i pro obor Mezinárodní a diplomatická studia (Geopolitika střední Evropy, Teorie a praxe řešení politických konfliktů, Mezinárodní ekonomické vztahy, Ekonomika a politika, Ekonomické aspekty globalizačních procesů).

Katedra je garantem studijního oboru „Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích“, kde kromě většiny předmětů oborového základu zajišťuje i specializaci „Rozhodování v politice“. Tato specializace je určena pro ty, kdo mají hlubší zájem o pochopení úlohy politiky v moderní společnosti a chtějí pracovat ve veřejné správě, politických stranách nebo společenských organizacích.

(Česky)

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V roce 2008 katedra v rámci grantového projektu „Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti“financovaného Nadací ČEZ zpracovala a vydala sborník. Tento úkol byl plněn ve spolupráci se slovenskými a ruskými experty, na který katedra navázala v následujícím roce se sborníkem „Energetická bezpečnost: reakce na krizi.“ Členové katedry se rovněž podíleli na realizaci dalšího grantu školy Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu a na dalších akcích školy – ať již na pravidelně se konajících Dnech Evropy, či konferencích v Senátu naposledy k tématu Doktrín mocností.

(Česky) doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

(Česky) Ing. Jan Mládek, CSc.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful