Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána, přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2021/2022 naleznete zde.

Prodloužení doby pobytu je možné jen po dohodě s vysílající, přijímající institucí/organizací a studentem. Studentovi tím ovšem automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží totiž na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium.

Zkrácení doby pobytu je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k finanční dohodě a poměrným zkrácením stipendia. Dodatek k finanční dohodě musí student podepsat před uplynutím původní doby pobytu, pokud tak neučiní, musí vrátit poměrnou část stipendia. Pokud student nedodrží minimální délku pobytu, což jsou 3 měsíce, musí vrátit stipendium celé. Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.