Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a firmami/institucemi. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Kam můžete vycestovat na studijní pobyt, stáž nebo výuku a školení?

  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Podmínky studijního pobytu:

  • student musí být zapsán do 2. nebo 3. ročníku bakalářského studia, nebo do 1. či 2. ročníku magisterského studia
  • student může studovat prezenční i kombinovanou formu studia
  • student musí být občanem státu zapojeného do programu Erasmus+; je-li občanem jiného státu, musí mít ve státě zapojeném do programu Erasmus+ povolení k trvalému pobytu nebo být osobou bez státní příslušnosti, případně mít přiznán status uprchlíka
  • po ukončení pobytu je student povinen předložit své VŠ výpis výsledků studia v zahraničí, potvrzení o délce pobytu a vypracovat závěrečnou zprávu
  • studium v zahraničí je uznatelné v rámci studijního programu na domácí VŠ podle pravidel instituce stanovených prorektorem pro pedagogiku a zakotvených v dokumentu Learning Agreement (za předměty absolvované v zahraničí obdrží student kredity)
  • důležité – je nezbytné uzavřít zdravotní pojištění po dobu pobytu

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.