Excelentní diplomat

Soutěž Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

,,Excelentní diplomat“ 

v následujících literárních disciplínách politické vědy, ekonomické obory, mediální a komunikační studia.

 

Preambule

Soutěž vyhlašuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. na podporu studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen tvůrčí činnosti studentů), při které se učí kreativitě, kritickému myšlení, schopnosti argumentace, kooperace a způsobilosti v interkulturní otevřenosti prezentovat výsledky své práce a veřejně je obhajovat před světovými odborníky. Charakter práce představuje zaměření na propojenost koncepce studia, profilu absolventa a jeho uplatnění v praxi.

V rámci soutěže se udělují 3 ceny

 • Cena excelentní diplomat VŠMVV Praha

Odborná porota bude složená z garanta a 5 interních a 3 externích  členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas garanta. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její garant, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

Vítěz/ka školní soutěže získá: 

 • 1. místo Excelentní diplomat VŠMVV Praha
 1. diplom
 2. první semestr v 1. ročníku magisterského stupně prezenčního studia VŠMVV Praha zdarma
 3. publikační výstup
 • 2. místo 
 1. diplom
 2. 10 000 Kč sleva na školném v 1. ročníku magisterského stupně prezenčního studia VŠMVV Praha
 3. publikační výstup
 • 3. místo 
 1. diplom
 2. 5 000 Kč sleva na školném v 1. ročníku magisterského stupně prezenčního studia VŠMVV Praha
 3. publikační výstup

Pozn.: Do výhry (1. místa) nelze započítávat jiné slevy poskytované VŠMVV Praha.

 

Metodické pokyny 

Do soutěže Excelentní  diplomat  se mohou přihlásit pouze studenti bakalářského stupně VŠMVV Praha.

 

1. krok: vypracování vědecké práce na vhodná témata v oblasti vzdělávaní ,,politické vědy, ekonomické obory, mediální a komunikační studia“.   

Základní tématické okruhy:

 

a) Politické myšlení, Politická teorie, Politické systémy, Mezinárodní a vnitřní bezpečnost

b) Evropský integrační proces, Mezinárodní vztahy

c) Veřejné politiky, Politické chování a politická komunikace

d) Management, Účetnictví, Operační výzkum, statistika

e) Finance, Mikroekonomie, Makroekonomie, Veřejná ekonomie

f) Marketing a obchod, Podniková ekonomika, Regionální rozvoj

g) Nová média, Tvorba a distribuce mediálních obsahů, Mediální výchova

h) Dějiny médií a komunikace, Sémiotika médií, Mediální systémy, legislativy a politiky

i) Metody a techniky výzkumu médií a publika

V průběhu procesu realizace práce bude mít student k dispozici odborného konzultanta, který bude dohlížet na plnění jejich formálních požadavků, odborných a informačních nároků, obsahovou stránku a jazykovou a stylistickou úpravu.

 

2. krok: odevzdání vědecké práce garantovi soutěže za VŠMVVP

Závazné přihlášení do vědecké soutěže je stanoveno do 15. února 2018. Lhůta k dodání vědeckých prací je do 15. března 2018. Příslušná dokumentace musí být doručena na adresu realizátora projektu: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., U Santošky 17, 150 00 Praha 5 nebo v elektronické podobě na adresu garanta PhDr. Víta Rouče, Ph.D. : rouc@vsmvv.cz .

 

3. krok: školská soutěž konaná na VŠMVVP

 

Termín konání soutěže: 24. dubna 2018

Místo konání soutěže: Auditorium VŠMVVP

Čas konání soutěže: 9.00 hod.

Odborná komise bude složená z vědeckých pracovníků.

Jazyk soutěže: čeština, slovenština.

 

4. krok: Vítěz získává cenu ,,Excelentní diplomat VŠMVV Praha“ a postupuje do mezinárodního kola, které bude zahájeno v akademickém roce 2017/2018 v Bratislavě.

 

Podmínky pro splnění formálních požadavků vědecké práce

Vědecká práce do soutěže musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, e-mail,

d) stručný životopis,

e) název katedry,

f) min. 15 normo stran,

g) jazyk vědecké práce: čeština, slovenština

 

 

Dne 24. října 2017 v Praze                                                             Garant soutěže:   PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

                                                                                            Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.