Granty

Studium

Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána, přehled sazeb stipendií naleznete zde.

Prodloužení doby pobytu je možné jen po dohodě s vysílající, přijímající institucí/organizací a studentem. Studentovi tím ovšem automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží totiž na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium.

Zkrácení doby pobytu je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k finanční dohodě a poměrným zkrácením stipendia. Dodatek k finanční dohodě musí student podepsat před uplynutím původní doby pobytu, pokud tak neučiní, musí vrátit poměrnou část stipendia. Pokud student nedodrží minimální délku pobytu, což jsou 3 měsíce, musí vrátit stipendium celé.

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.


Stáž

Na základě podpisu účastnické smlouvy student obdrží finanční podporu z prostředků programu Eramus+: Erasmus. Finanční podpora je vypočítána na základě předpokládané délky pobytu, pro tento výpočet platí, že 1 měsíc = 30 dní. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí.

Finanční prostředky se vyplácejí:

  • v CZK na korunový účet vedený u jakékoliv banky v ČR; částka předělené finanční podpory je převedena dle aktuálního kurzu ČNB a v CZK zaslána na účet studenta
  • v EUR na eurový účet

Finanční podpora slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!

Studentovi může být ze strany zahraniční hostující instituce poskytována také mzda, nárok na finanční podporu ze strany VŠMVVP tímto nezaniká.

Délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce. Pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je finanční podpora na poslední měsíc přidělována podle počtu dnů posledního měsíce.Výše finanční podpory je orientačně stanovena následujícím způsobem (viz Přehled sazeb):

  • země s vyššími životními náklady – 600 Eur na měsíc
  • země s průměrnými životními náklady – 500 Eur na měsíc
  • země s nižšími životními náklady – 400 Eur na měsíc