Mobilita – školení

Podmínky účasti:

Pracovníky vybírá VŠMVV ve výběrovém řízení. Pracovníci si musí sami zajistit přijetí v zahraniční instituci, případně jim může pomoci domácí pracoviště. Prioritou programu je praktické školení v zahraniční firmě/podniku, program umožňuje i školení na vysoké/vyšší odborné škole.

Vybraní pracovníci si co nejdříve před cestou vyplní a předloží koordinátoovi podepsaný dokument „Staff mobility for Training Mobility Agreement“ odsouhlasený přijímajícím podnikem/institucí. Plán obsahuje celkový záměr a cíle, očekávané výsledky školení či studijní návštěvy a podrobnější program, který musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance. Pokud vyjíždí více lidí z jednoho pracoviště najednou, kteří nemají totožnou náplň práce, je třeba, aby každý měl vlastní plán školení odpovídající náplni své práce.


Kdo se může zapojit:

Pracovníci musí být zaměstnáni na VŠMVV (možno vyslat i pracující na DPP, DPČ).

Program umožňuje délku školení 2 dny až 2 měsíce. Vzhledem k omezeným financím však je reálný pobyt max. na 5 dní, ve výjimečných případech na 10 dní. O počtu přidělených dní zaměstnanci rozhoduje výběrová komise.


Financování:

Grant na cestovní i pobytové náklady podléhá vyúčtování v cestovním příkaze.

Program limituje náklady na cestu tam a zpět podle vzdálenosti z Prahy do cílového města určené vypočtené kalkulátorem na stránkách Evropské komise. Všechny doklady včetně palubních lístků si uschovejte a vyúčtujte v cestovním příkazu.

Pobytové náklady – zahrnují ubytování, stravné, místní dopravu během pobytu, storno poplatky, případně poplatek za kurz, pojištění.

Je stanoven limit na den podle země pobytu. Lze započítat pouze dny, v nichž se účastník školí. Ve dnech, kdy se zaměstnanec neškolí, ale cestuje, může grant čerpat, nemá však automaticky nárok, aby mu částka na den byla do limitu započítána. Orientační výši grantu si předem vypočtete podle vzorce limit = limit na den * počet dnů školení. V případě, že pracovník nutně potřebuje jeden den před zahájením školení na cestu tam a/nebo jeden den po školení navíc na cestu zpět, lze limit na pobytové náklady navýšit, podrobnější informace v sekci Postup před odjezdem.
Limity na den jsou aktualizovány pro každý akademický rok na stránkách DZS.


Postup před odjezdem:

Po schválení výjezdu se dohodněte se zahraniční stranou na přesném termínu a podrobnějším programu školení a vyplňte si třístrannou dohodu o školení, formulář „Staff Mobility Agreement for Training.

Řádně vyplněný a podepsaný dokument přepošlete/odevzdejte minimálně měsíc před odjezdem, a to před vyplněním cestovního příkazu. Z důvodu zakoupení levné letenky doporučujeme vyhotovit jej co nejdříve.

VŠMVV na základě tohoto dokumentu připraví smlouvu a potvrzuje maximální výši finanční podpory, a to e-mailem ekonomickému oddělení a pracovníkovi.

Po obdržení kopie potvrzení výše grantu si vyplňte cestovní příkaz. Případné přerušení pracovní cesty si dohodněte s nadřízeným předem. Po schválení cestovního příkazu můžete hradit náklady (letenka,ubytování…). V rámci cestovního příkazu můžete požádat o zálohu, kterou si domluvte předem.

Vyjíždějící se řídí jak pravidly programu Erasmus, tak vnitřními pravidly VŠMVV , které vycházejí ze zákoníku práce.


Postup během pobytu:

Během pobytu pracovník dodržuje předem schválený program školení i počet dnů. Je povinností účastníka si zajistit potvrzení o absolvování školení. Potvrzení musí být vydáno na konci pobytu nebo po jeho skončení zahraniční institucí, kde školení proběhlo a musí obsahovat jméno účastníka, data začátku a konce školení, počet dnů, v nichž školení probíhalo, účel pobytu/činnost a podpis pracovníka zahraniční instituce.


Postup po ukončení školení v zahraničí:

  • Do 14 dnů výučtujte cestovní příkaz, doložte doklady od ubytování, jízdenky, letenky, palubní lístky aj. Odevzdejte zahraničnímu oddělení.
  • Do 14 dnů zašlete doklad o účasti na zahraniční mobilitě/školení.
  • Do 30 dnů vyplňte závěrečnou zprávu elektronicky v „Mobility Tool“ (bude upřesněno, budete vyzváni e-mailem).