Mobilita – Výuka

Podmínky účasti:

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Zapojit se může:

 • Pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, kteří jsou zaměstnanci).
 • Pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice (může být i DPP, DPČ)
 • Zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje). Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.

Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně. Výukové pobyty se konají v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu), na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

Zaměstnanec dostává finance pouze na den, kdy koná výukovou činnost.

Doba cesty se nezapočítává do trvání mobility.

Instituce může přidělit grant na den cesty bezprostředně předcházející prvnímu dni výuky a na den cesty následující ihned po posledním dni výuky.


Financování:
Limity na den jsou aktualizovány pro každý akademický rok na stránkách DZS.
1. Pobytové náklady: náklady na ubytování, stravování, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky.

 • finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí s výukovým pobytem na partnerské instituci v zahraničí
 • finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy učitel koná výukovou činnost
 • konkrétní počet výukových dnů musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v Teaching programme. Na základě tohoto počtu vypočítává VŠMVVP grant na pobytové náklady.

Pokud počet výukových dní potvrzených v Teaching programme před odjezdem na hostitelskou intituci nesedí s počtem výukových dní potvrzených přijímající stranou na konci pobytu v Confirmation, může se výše grantu krátit.
Částka potvrzená ze strany VŠMVVP představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus.

2. Cestovní náklady: všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité z výchozího bodu do místa určení a zpět.

 • Cestovné se hradí zvlášť a v plné výši, ale je nutné použít ekonomický způsob dopravy, tj. co nejlevnější variantu.
 • Výše cestovného se nyní počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise, viz stránky DZS.
 • Sazby na cestu najdete, viz stránky DZS.

Vždy si prosím uschovejte všechny palubní vstupenky, jízdenky, účty za ubytování, atd. a přikládejte je k vyúčtování pracovní cesty.Vyplnění a potvrzení VÝUKOVÉHO PROGRAMU:

Vyučující si před odjezdem domlouvá individuálně svůj výukový program se zahraničním partnerem.

Vysílající a přijímající instituce zajistí, aby byla činnost hostujícího učitele zahrnuta do některého ze studijních programů vedoucí k získání diplomu a tvořilo jeho integrální součást.

Jakmile je program specifikován, je nutné ho potvrdit v tzv. Staff Mobility Agreement for Teaching

Všechny požadovené údaje v Teaching programme musí být vyplněny.

Commitment of the three parties – Teaching programme musí být vždy schválený 3 podpisy:

 • The teacher: podpis vyučujícího vyjíždějícího na program Erasmus
 • The sending institution: podpis Erasmus koordinátora
 • The receiving institution: podpis zahraničního koordinátora

Pokud je Teaching programme řádně vyplněný a obsahuje všechny podpisy, odevzdává se na VŠMVVP a to Erasmus koordinátorovi. Odevzdání dokumentu doporučujeme minimálně 4 týdny před odjezdem do zahraničí.


Cestovní příkaz:

VŠMVVP používá k uhrazení výukového pobytu klasické cestovní příkazy. Cestovní příkazy si vyučující zajišťují na svých pracovištích, letenky a ubytování na svých pracovištích nebo individuálně. Zálohu na cestu si vyzvedávájí na valutové pokladně, ale až poté, co VŠMVVP potvrdí emailem maximální výši grantu na pobytové náklady. Cestovní příkaz se řeší přímo na zahraničním oddělení. Jediný dokument pro Erasmus, který se před odjezdem odevzdává na VŠMVVP je Teaching programme.


Po návratu:

Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje tzv. Confirmation of Erasmus teaching programme, které si s sebou vyučující odváží zpět do ČR. Počet výukových dnů potvrzených zahraniční stranou by se měl shodovat s počtem výukových dnů, uvedených v Teaching programme.

Zahraniční strana také potvrzuje počet výukových hodin, kde minimální počet výukových hodin je vždy 8.

Confirmation of Erasmus teaching programme a Závěrečná zpráva učitele se odevzdávají přímo na VŠMVVP koordinátorovi Erasmu, a to nejpozději 14 dní po návratu z výukového pobytu.

Výučtování cestovního příkazu se děje přímo na pracovišti, kde se příslušné osobě dokládají všechny účtenky, jízdenky, letenky atd., související s cestovními a pobytovými náklady.