Nová mimořádná opatření pro VŠ

Aktuální informace

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o nových mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví v oblasti vysokoškolského vzdělávání, která budou platná ode dne 1. července 2021.

Mimořádné opatření upravující provoz škol omezuje provoz vysokých škol zejména pro účely zkoušek, přijímacích zkoušek a konání akademických obřadů, pokud se jich účastní v prezenční formě alespoň 10 osob. V takovém případě je třeba vycházet z podmínek stanovených mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (s platností od 26. června 2021). Uvedené podmínky jsou stanoveny takto:

– maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 2000 osob, maximálně však 75 % kapacity míst k sezení,

– vzdálenost auditoria od přednášejícího/vyučujícího musí být nejméně 2 m,

– účastníci nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží svou bezinfekčnost

– absolvováním RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo POC antigenního testu nejdéle před 72 hodinami,

– absolvováním očkováním v ČR nebo v zahraničí (podle stanovených podmínek),

– potvrzením o prodělání onemocnění (do 180 dní od pozitivního testu),

– provedením samotestu na místě, nebo

– potvrzením nebo čestným prohlášením o provedeném testování v zaměstnání nebo ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

Na ostatní vzdělávání studentů vysokých škol (výuka, praxe) se tyto podmínky nevztahují.

Zvláštní úprava je věnována ochraně dýchacích cest, podle které musí všechny osoby ve vnitřních prostorách vysoké školy používat respirátor nebo obdobný ochranný prostředek (např. FFP2 nebo KN 95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje použití ochranných prostředků (sport, zpěv atd.). Další výjimka je stanovena pro výuku, kdy jsou studenti usazeni na místech, a pro zkoušky, pokud je dodržena minimální vzdálenost 2 metry. Použití ochranných prostředků při praxích konaných na pracovištích u fyzických či právnických osob se řídi pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.