Pokyny pro očkování akademických pracovníků od 3. 5. 2021

Aktuální informace

Vyhláška rektorky č. 3/2021, kterou se stanoví POKYNY PRO OČKOVÁNI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ od 3. 5. 2021

Čl. I
Možnost očkování akademických pracovníků proti Covid 19

  1. (1)  S účinností od 3. května 2021 se budou moci k očkování proti Covid 19 registrovat přes centrální registrační systém akademičtí pracovníci vysokých škol. Zaměstnanci VŠMVVP obdrží od paní Mgr. Romany Kofroňové, MBA
    1. Unikátní kód s platností do 15. 6. 2021.
    2. Písemné potvrzení o zaměstnání.
  2. (2)  Způsob registrace a rezervace je uveden na přiloženém letáku, který je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. II
Povinnosti akademických pracovníků

  1. (1)  Vzhledem k tomu, že unikátní kódy slouží z definice procesu k registraci více osob, žádám Vás o takové zacházení s kódem, jako by se jednalo o důvěrný údaj, u něhož je nezbytné zabránit neoprávněnému nakládání, zveřejnění či poskytnutí mimo okruh osob, kterým je určen.
  2. (2)  Poté, co se konkrétní zaměstnanec VŠMVV zaregistruje k očkování v CRS, bude mu vystaveno potvrzení o zaměstnání, a to s využitím jednotného vzoru, který je přílohou této vyhlášky. Tímto potvrzením se akademický pracovník následně prokáže na očkovacím místě, kde bude ověřeno proti občanskému či jinému průkazu totožnosti. Bez předložení tohoto potvrzení nebude možné očkování realizovat.

Čl. III Závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektory VŠMVVP a jejím vyhlášení na úřední desce a v dalších informačních systémech VŠMVVP, tj. zejména v systému Moggis.

 

V Praze dne 30. 4. 2021
doc. Ing. Hana Březinová, CSc. rektorka

 

Příloha
Leták
Potvrzení o zaměstnání

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.