Organizační a vědecký výbor / Organizing and Scientific Committee

 

Vědecký výbor / Scientific Committee 

doc. PaedDr. Ing. Hrmo Roman, PhD., MBA

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

THLic. Ing. René Milfait, Ph.D.

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

 

 

Organizační výbor / Organizing Committee 

Ing. Roman Kořán

PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA