Pokyny pro účastníky / Information for participants

Účast na konferenci je zdarma a je možné se aktivně zúčastnit zasláním příspěvku v termínu do 18. 11. 2020.

Zahájení konference 11. 12. 2020 (pátek), příjezdový den čtvrtek 10. 12. 2020 odpoledne.

Odjezd je možný alternativně pátek večer, případně v sobotu dopoledne.

Pro účastníky konference bude sjednáno ubytování v blízkosti konání konference a navržen doprovodný program s ohledem na aktuální zdravotní situaci.

V případě vládního omezení konání konference v prezenční formě, bude realizována online verze. O podmínkách budete neprodleně informováni.

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí budou publikovány v recenzovaném sborníku s ISBN.

———

Participation in the conference is free and it is possible to actively participate by sending a paper by November 18th, 2020.

Opening of the conference is scheduled on December 11th 2020 (Friday), arrival day is Thursday December 10, 2020 in the afternoon.

Departure is possible alternatively on Friday evening or Saturday morning.

Accommodation will be arranged for conference participants in the vicinity of the conference and an accompanying program will be proposed with regard to the current health situation.

In the event of a government restriction on holding the conference in full-time form, an online version will be implemented. You will be informed of the conditions immediately.

Papers will be subject to review by two independent reviewers and, if accepted, will be published in a peer-reviewed proceedings with an ISBN.

———

Program konference / Conference programme:

Program konference