Profesní praxe

Odborná praxe

Odborná praxe je přímou součástí studia profesně zaměřených studijních programů v posledním ročníku studia. Cílem praxe je umožnit studentům ověřit si a využít v praxi teoretické znalosti a dovednosti získané během studia.  Vykonáním praxe u smluvních partnerů, oborově blízkých studijnímu programu a zvolené specializaci, zejména na pracovištích privátních firem, pracovištích státní správy a samosprávy i v neziskových organizacích získají studenti možnost uplatnit a aplikovat své teoretické znalosti a dovednosti získané v rámci specializací. Provozní praxe představuje pro studenty zároveň dostatečný základ pro zpracování bakalářského/magisterského projektu, resp. jeho praktické části.

Prostřednictvím odborné praxe se studenti připravují na vstup a zapojení do pracovního prostředí, seznamují se s pracovním prostředím, adaptují se na požadavky konkrétního povolání, prokazují svůj zájem o pracovní aktivity ve spojení se studovaným studijním oborem a specializací a aplikují znalosti a dovednosti (kompetence) získané ve výuce v různých pracovních činnostech. Současně prokazují a rozvíjejí své dovednosti, schopnosti a znalosti uplatnitelné v pracovním prostředí, včetně řešení problémů, využívání informačních technologií a komunikace.

Zásady a formy spolupráce s partnery má VŠMVVP definovány v Memorandech o spolupráci:

Smluvní strany se zavazují zejména:

  1. a) přispívat společnými aktivitami a koordinací svých činností k dobrému jménu a růstu povědomí o vysokoškolském vzdělávání na škole a o výzkumných aktivitách
  2. b) posilovat vzájemnou mediální podporu při prosazování společných zájmů,
  3. c) podporovat společnou účast při konferencích, seminářích, workshopech, prezentacích a dalších aktivitách v rámci akcí celostátního a mezinárodního významu,
  4. d) zvát se vzájemně k účasti na akcích typu konferencí, seminářů nebo workshopů, jejichž téma se bude vztahovat k účelu spolupráce

Indikativní seznam aktivit smluvních stran:

  1. Zadávání námětů na kvalifikační práce a jejich oponování.
  2. Účast externích odborníků v hodnotitelských komisích ročníkových projektů.
  3. Účast externích odborníků v komisích pro státní závěrečné zkoušky.
  4. Oboustranná participace na aplikovaném výzkumu a jiných prakticky orientovaných projektových aktivitách.
  5. Oboustranná účast na odborných konferencích a seminářích organizovaných školou.

Seznam partnerů

–          APOGEO Group

–          Asociace hotelů a restaurací

–          Asociace komunikačních agentur

–         Asociace organizací v cestovním ruchu

–         Asociace Public Relations, z.s.

–          ATG PRINCIPAL GROUP, a.s.

–          CERGE EI

–          Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

–          Česká manažerská asociace

–          Czech Aviation FC

–          Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR

–          EPSO European Personnel Selection Office, Brusel

–          Institut pro správu dokumentů, z. s.

–          Léčebné lázně Mariánské Lázně

–          Letiště V. Havla Praha

–          Letiště Pardubice

–          Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

–          Ministerstvo vnitra ČR

–          Ministerstvo zahraničních věcí ČR

–          Nejvyšší kontrolní úřad ČR

–          Řízení letového provozu ČR, s.p.

–          Svaz průmyslu a dopravy ČR