МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ

Программы бакалавриата Полноценные комбинированные

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, nabízíme možnost absolvování studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku v Praze. Vysokou kvalitu tohoto programu zajišťují akademičtí pracovníci , kteří pocházejí z praxe a působí jako špičkoví auditoři, daňoví poradci, finanční analytici atd. Díky tomu absolvent získává poznatky jak z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, tak i z manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studium zprostředkovává rovněž poznatky z oblasti financí, peněžního a kapitálového trhu, rozpočtové soustavy a daňové problematiky. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví, dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a sestavování a ověřování účetní závěrky.

Budoucí studenti nebudou mít nouzi o praxi již během studia, protože strategickým partnerem oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je auditorská společnost BDO CA s.r.o. Díky níž mohou studenti navštěvovat Účetní centrum a setkat se tak s reálnými účetními případy přímo v praxi. BDO CA s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností ve světě.

x

foto

x

x

foto

x

x

foto

x

x

foto

x

x

(Česky) Profesní zaměření a školné

 • (Česky) Krizový manažer / Risk manažer

  Zaměření Krizový manažer / Risk manažer orientuje studenta v datech získaných na základě finanční analýzy zejména účetních výkazů a dalších účetních informací obchodních korporací. Student má možnost se seznámit s řízením rizik a jejich vyhodnocování v rámci interního auditu. Zaměření umožní, aby student získal základní informace při snaze revitalizovat ohrožené firmy, řešit jejich vstup do insolvenčního řízení a rozumět účetním a daňovým specifikům tohoto náročného procesu. Pokud se obchodní korporací nepovede její zánik s právním nástupcem, bude student znát základní postupy likvidace společnosti, a to z pohledu právního, účetního a daňového.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Finanční analýza
  • Účetní a daňová specifika s.r.o.
  • Revitalizace firem
  • Insolvenční řízení z účetního a daňového pohledu, likvidace
  • Řízení rizik a interní audit

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Krizový manažer v ohrožených firmách
  • Ve vyšším managementu obchodních a finančních firem
  • Daňový poradce
 • (Česky) Finanční a účetní systém veřejného sektoru

  Toto zaměření orientuje studenta v rozsáhlé oblasti veřejného sektoru, do kterého patří zejména organizační složky státu, územně samosprávné celky včetně měst a obcí, příspěvkové organizace. Jedná se o subjekty napojené na toky peněz ze státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů. Student se seznámí s účetními systémy používanými v ČR, ale i ve světě. Dokáže aplikovat daňový systém v rámci veřejného sektoru. Absolvent je velmi žádaným odborníkem, který může nejen působit jako účetní, metodik účetnictví, může pracovat na finančním úřadě, na jakékoliv pozici ve veřejném sektoru, protože se vyzná v tocích peněžních prostředků, v systému financování, v jeho zobrazování v účetnictví, jeho kontrole, ale také v řízení této náročné oblasti.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejné finance
  • Účetnictví veřejného sektoru
  • Daně ve veřejném sektoru

  PROFIL ABSOLVENTA

  • V managementu soukromých a státních firem
  • Na ministerstvu financí
  • Daňový poradce
 • (Česky) Audit a finanční controlling

  Zaměření na AUDIT umožní studentovi více se věnovat malým, středním a velkým účetním jednotkám, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Student se seznámí s vlastní podstatou auditu, základními pravidly, jimiž se auditor řídí, pochopí povinné etapy auditu, bude seznámen s auditorskými postupy, zejména s plánováním auditu, auditorským rizikem a jeho vyhodnocením, povinností dokumentování auditorských prací. Bude rozumět zprávě auditora včetně formulace výroků auditora. Zaměření na FINANČNÍ CONTROLLING umožní studentovi se velmi dobře orientovat v účetních a finančních informacích a být tak významnou oporou vlastníků obchodních korporací nebo vedení neziskových subjektů. Finanční controlling je podsystém řízení každé obchodní korporace. Úkolem controllera je nejen podporovat řízení podniku informacemi, ale také koordinovat a orientovat se v plánování a kontrole a nastavit systém pravidel, které napomáhají dosažení podnikových cílů.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Finanční účetnictví II – účetní závěrka
  • Finanční účetnictví II
  • Manažerské účetnictví
  • Audit účetní závěrky

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Ve velkých auditorských firmách (např. KPMG, Deloitte)
  • Daňový kontrolor
  • V managementu soukromých a státních firem
 • (Česky) Účetní a daňový profesionál

  Toto zaměření umožní studentovi více se věnovat vlastní technice vedení účetnictví, zaměřit se na metodiku účetnictví a samostatně navrhovat vhodné postupy účtování zásadních hospodářských operací v souvislosti se vznikem obchodních korporací, jejich obchodního nebo výrobního procesu, nabývání a zcizování majetku včetně podílů společníků, dobrovolné nebo nucené zrušení obchodní korporace. Student dokáže využit všechny účetní metody tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz o činnosti účetní jednotky. Dokáže také provést daňovou analýzu a optimalizovat daňové povinnosti fyzických i právnických osob.

  • Účetní a daňová specifika s.r.o.
  • Finanční účetnictví II
  • Aplikace daňové soustavy v praxi
  • Využití počítačů v účetnictví
  • Ve vyšším managementu podnikatelských a nepodnikatelských subjektech
  • Daňový poradce
  • Finanční a obchodní zástupce firem
 • (Česky) Školné

  Školné pro akademický rok 2020/21

  Denné studium

  • 22,000,-Kč/semestr

  (44,000,-Kč/akademický rok)

  Kombinované studium

  • 22,000,-Kč/semestr

  (44,000,-Kč/akademický rok)

Об институте

Полезная информация