doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Riaditeľka inštitútu

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Monika Palatková byla letech 2015 – 2019 ředitelkou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj.

Dlouhodobě se aktivně podílí na přednáškové, konzultační a tvůrčí činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Pracovala i na Vysoké škole obchodní v Praze, kde byla do roku 2014 vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu a garantkou odborných předmětů v oborech „Cestovní ruch“ a „Management cestovního ruchu“.

Od roku 1998 je členkou prestižní Mezinárodní organizace odborníků v oblasti turismu AIEST. Dále je členkou České marketingové společnosti, České manažerské asociace a Společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu SVECR. Podílela se na činnosti pracovní skupiny pro přípravu návrhu věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu a realizovala konzultační a expertní činnost v rámci přípravy Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období 2014 – 2020. Dále byla členkou zpracovatelského týmu střednědobé marketingové strategie ČR: Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu a účastnila se jako členka týmu na zpracování expertní zprávy pro Národní památkový ústav: Zhodnocení dopadu restrukturalizace NPÚ na kompetence a funkčnost památkových objektů v oblasti cestovního ruchu.V rámci expertní činnosti se zabývala i zpracováním strategií a koncepčních dokumentů ve společnosti CzechIt – Institute for Strategic Studies on Tourism o. p. s., kde mimo jiné do roku 2014 vedla i zpracování marketingové strategie.

Na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha Monika Palatková je ředitelkou Institutu mezinárodního managementu a marketingu. Garantuje studijní program Mezinárodní marketing a management.

Publikácie

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. (2006)

Ekonomika cestovního ruchu. (2010)

Mezinárodní cestovní ruch. (2011)

Ekonomika turismu. (2011)

Marketingový management destinací. (2011)

Management cestovních kanceláří a agentur (2013)

Mezinárodní turismus: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus (2014)

Ekonomika turismu: Turismus České republiky (2014)