prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejepis-latinčina (1976). Habilitoval v odbore československé dejiny a teória politiky, profesor vo vednom odbore medzinárodné vzťahy. Patrí medzi zakladateľov česko-slovenskej politológie po roku 1989. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity vykonával funkciu vedúceho Katedry politológie, tiež funkciu prodekana pre pedagogickú prácu a rozvoj fakulty. V rokoch 2005-2019 bol rektorom Academia Rerum Civilium – Vysokej škola politických a společenských věd, Kutná Hora, Česká republika. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho pedagogická a publikačná činnosť sú zamerané na široký okruh problémov z oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky, je autorom desiatok vedeckých prác a odborných publikácií, odborník na otázky medzinárodnej migrácie, riešiteľ či spoluriešiteľ niekoľkých vedeckých grantov doma i v zahraničí.