Stáž – Krok za krokem

Před odjezdem

Pojištění

Student je povinen sjednat si před odjezdem na stáž řádné pojištění platné pro zemi, ve které bude pobyt probíhat. Pojištění musí obsahovat následující položky:

  • zdravotní pojištění
  • pojištění odpovědnosti, které kryje škody způsobené účastníkem na pracovišti
  • úrazové pojištění vztahující se na úkoly prováděné stážistou a zahrnující aspoň škody způsobené stážistovi na pracovišti

Student musí být seznámen se všemi náležitostmi pojištění v zahraničí, které je uzavřeno pro účely výkonu praktické stáže, a mít ověřeno u pojišťovny, že je pojištění vyhovující (především krytí úrazu a škoda způsobená na pracovišti).


Online jazyková podpora

  • umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti
  • platí pro mobility, jejichž hlavním pracovním jazykem je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a nizozemština
  • stanovuje povinnost stážisty (platí i pro čerstvé absolventy) účastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility
  • na základě výsledků jazykového testování může být stážistovi přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu, pokud stážista licenci přijme, je jeho povinností kurz dokončit

Uzavření Účastnické smlouvy
Účastnickou smlouvu přichází student podepsat max. 4 týdny před začátkem praktické stáže, smlouvu nelze uzavřít po začátku stáže. Povinná je osobní návštěva studenta (případně zplnomocněného zástupce) na VŠMVVP, dokumenty zaslané pouze poštou nejsou akceptovány.

Začátek stáže = první den, kdy musí být stážista přítomen v přijímající instituci (první den výkonu praktické stáže, běžný je pracovní den)

Konec stáže = poslední den, kdy musí být stážista přítomen v přijímající instituci (poslední den výkonu praktické stáže, běžný je pracovní den).

Do délky trvání pobytu se nezapočítávají dny cesty.


Změny pracovního plánu
V případě, že v původně schváleném pracovním plánu nastanou změny (v obsahu, osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající tak přijímající institucí. Stážista vyplní sekci DURING THE MOBILITY. Pokud k přihlášce na stáž doložil starý dokument Training Agreement, pak je stážista povinen doložit LA for Traineeships s vyplněnou sekcí před i v průběhu mobility.


Po návratu

Po návratu z praktické stáže je student povinen:

  • doručit na VŠMVVP Traineeship Certificate – potvrzení o reálné délce stáže podepsané přijímající organizací a garantem stáže , a to do 14 dnů od ukončení stáže (stačí kopie zaslaná emailem)
  • vyplnit závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku, přístupové údaje obdrží příjemce po ukončení mobility na univerzitní e-mailovou adresu. Příjemce se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do 30 dnů od obdržení přístupových údajů.

Uznávání zahraniční praxe:
Uznávání kreditů je v plné kompetenci prorektorky pro výuku a garanta stáže. O procesu uznávání kreditů se informujte na zahraničním / studijním oddělení.