Stáž – Výběrové řízení

Každý uchazeč musí splňovat kvalifikační podmínky:

 • přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
 • Je nutné ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země

Neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž:

 • stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
 • praktická stáž musí být schválena Erasmus koordinátorem a následně být studentovi uznána – student musí obdržet ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v diploma suplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu)

Opakovné výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+: Erasmus
Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+: Erasmus:

 • každý student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců
 • předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007 – 2013 (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Jak se přihlásit
Praktické stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací nebo si vybrat jednu z organizací, v níž proběhla praktická stáž v minulých akademických letech.

POZOR! STÁŽ MUSÍ BÝT VŽDY SJEDNÁNA NA PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE BÝT REALIZOVÁNA.

Přihláška se vyplňuje v českém jazyce a odevzdává se na International office.

Povinné přílohy přihlášky:

1) Třístranně potvrzený Learning agreement for Traineeships – pracovní plán stáže potvrzený odpovědným zástupcem hostující zahraniční instituce a institucionálním koordinátorem VŠMVV.

 • Formulář se vyplňuje v anglickém jazyce.
 • Learning agreement traineeships
 • Student předkládá pouze dokument, který je řádně vyplněný, co nejpodrobněji, a to ve všech sekcích. Nedostatky je třeba konzultovat s přijímající organizací, poté doplnit. POZOR, nutno ověřit, že stáž bude probíhat na plný pracovní úvazek. Je-li nabídka jiná, musí se student individuálně domluvit na úpravě podmínek.
 • Neúplně či nesprávně vyplněný dokument bude vyřazen.

2) Motivační dopis, který má obsahovat:

 • obor, ročník a stupeň studia žadatele
 • zdůvodnění výběru zahraniční organizace
 • co a proč bude náplní praxe, přímá souvislost se studovaným oborem
 • přínos praxe pro studenta – akademický přínos/přínos pro profesní dráhu
 • na jakou dobu student žádá o stipendium
 • v případě stáže v organizaci, která patří mezi státní zastoupení či veřejné instituce domovské země studenta, musí být obhájen požadavek mezinárodnosti stáže
 • motivační dopis se píše v českém jazyce, maximální délka je 1 stránka A4

Všechny přílohy přihlášky se zpracovávají na počítači.

Nejpozději ke dni uzávěrky je třeba odevzdat tyto dokumenty v tištěné podobě (vše řádně podepsané, LA for Traineeships stačí v kopii): přihlášku, Learning agreement for Traineeships, motivační dopis


Kritéria výběrového řízení:

 • kvalita studijní smlouvy pro stáže (Learning Agreement for Traineeships)
 • kvalita motivačního dopisu
 • formální stránka, tj. celkový dojem odevzdaných dokumentů

Přihláška je posuzována tříčlennou komisí. Při finálním výběru bývá přihlédnuto také k následujícím preferencím:

 • ročník studia žadatele
 • studijní výsledky
 • dosud nerealizovaný pobyt v rámci programu LLP Erasmus 2007 – 2013, připadně v programu Socrates a Leonardo 2000-2006
 • pouze jedna praktická stáž v jednom akademickém roce v rámci programu Erasmus+: Erasmus

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni emailem do 1 týdne.
Podání přihlášky neznamená automatické schválení stáže s finanční podporou, jde o řádné výběrové řízení.
Dle kvality přihlášky a finančních zdrojů může být délka stáže zkrácena.