Studium – Krok za krokem

Před mobilitou

Nominace
Po ukončení výběrového řízení rozesílá koordinátor Erasmus emailem kandidátům ve výběrovém řízení rozhodnutí o jeho výsledku.

Studenti do stanovené doby potvrdí svou nominaci. Nominace do programu je závazná. V případě odstoupení z programu je student povinen neprodleně o svém odstoupení písemnou formou informovat VŠMVVP s uvedením důvodu.
Součástí nominačního procesu je i podepsání ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ ke studijnímu pobytu, ve kterém student svým podpisem potvrzuje počet měsíců/dnů již absolvovaných v programu Erasmus+ (případně programu LLP a Erasmus).

Následně zasílá International office nominace studentů na zvolené zahraniční vysoké školy. Studenti obdrží emailem informace o podmínkách nutných k akceptaci na partnerské škole. Student je povinen dodržet pokyny a termíny stanovené zahraniční školou. Zahraniční škola bude vyžadovat vyplnění a odeslání podepsaného Student Application Form.


Akceptace
Podmínkou pro přijetí studenta na zahraniční vysokou školu je splnění podmínek a doručení požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu. Zahraniční škola vystaví studentovi Acceptance letter, který zašle buď přímo studentovi nebo Erasmus koordinátorovi.


Zajištění ubytování a cestovních lístků
Student si zajišťuje ubytování v zahraničí sám. Zahraniční školy obvykle informují studenta emailem o možnostech ubytování v jejich městě. Často jsou tyto informace dostupné na webu školy, facebookové stránce nebo se lze obrátit na ESN, pokud se na dané škole vyskytuje.


Odevzdání podepsaných dokumentů potřebných pro výjezd

Smlouva o studiu (Learning agreement) je dokument jednotný pro všechny zahraniční vysokoškolské instituce a sestává se ze tří částí (před, během a po mobilitě).
Před odjezdem na mobilitu musí mít student vyplněnou, potvrzenou a podepsanou první část – Before mobility.
Kromě údajů o studentovi, vysílající a přijímající škole je součástí první části i výpis předmětů, které chce student na dané zahraniční škole studovat podle platného aktuálního studijního plánu či speciálního programu Erasmus+. Student si musí vybrat předměty s kreditouvou dotací 30 ETCS za semestr.

Smlouva je platná až po podpisu a potvrzení všemi třemi stranami.

Smlouva upravuje podmínky realizace studijního pobytu včetně podmínek a pravidel čerpání grantu EU. Smlouva se uzavírá nejpozději 30 dní před odjezdem na mobilitu a je platná po podpisu obou smluvních stran a doložení potvrzení o pojištění.
Přílohou smlouvy je Erasmus Charta studenta, která upravuje práva a povinnosti Erasmus studenta.


Potvrzení o pojištění studenta
Před odjezdem na studijní pobyt si musí student zajistit cestovní pojištění na celou dobu studijní mobility podle podmínek příslušné země. Student musí mít především pojištění léčebných nákladů v zahraničí.


Jazykové testování OLS
Student je povinen před zahájením mobility vyplnit v aplikaci OLS jazykový test v případě, že je vaším jazykem výuky na Erasmu angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština nebo holandština. Přístupové údaje do OLS zasílá koordinátor z VŠMVVP.


UPOZORNĚNÍ!!
Student je oprávněn vycestovat na zahraniční pobyt pouze v případě, že:

 • má uhrazené školné, odevzdá v termínu všechny uvedené dokumenty,
 • je řádné zapsán v ročníku, ve kterém na program Erasmus vycestuje a
 • má splněny podmínky předchozího semestru, případně ročníku

Během mobility

Student musí nastoupit na výměnný pobyt v termínu, který u stanoví partnerská škola a během pobytu je povinen dodržovat a respektovat pravidla určený touto institucí. V případě problémů musí student okamžitě kontaktovat Erasmus koordinátora na partnerské škole a zároveň i na VŠMVVP. Po příchodu na zahraniční školu by měl student vyřídit následující:
Zahájení

 • Ohlásit se na příslušném International office nebo se účastnit Meeting day (Opening day)


Změny oproti původnímu Learning agreementu

Student je povinen absolvovat předměty, které si zvolil a má schválené v Learning agreementu. Pokud se po příjezdu na zahraniční školu dozví, že některé z nabízených předmětů nebyly otevřeny případně má zájem vybrat si jiný předmět, musí provést tyto změny do oficiálního formuláře Changes – část Learning agreement (during mobility) a tyto změny podepsat, nechat potvrdit pověřenou osobou na partnerské škole a odeslat na International office na VŠMVVP do 4 týdnů od zahájení pobytu. Veškeré změny musí být provedeny písemně a potvrzeny všemi třemi stranami. Nedodržení podmínek smlouvy, nesplnění předepsaných předmětů a kreditů může být postiženo finanční sankcí.

Prodloužení pobytu

 • Prodloužení studia na zahraniční instituci je možné jen po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy. Při prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus zero-grant student) student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však status Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody.
 • O prodloužení je možné zažádat prostřednictvím žádosti o prodloužení pobytu, kterou student po opatření všech podpisů zašle na VŠMVVP nejpozději 30 dní před uplynutím původního termínu trvání mobility. Před uplynutím původně stanovené doby pobytu je nutné podepsat dodatek k účastnické smlouvě.

Přerušení pobytu nebo předčasné ukončení pobytu

 • Pokud student musí přerušit nebo předčasně ukončit svůj pobyt, musí o tom neprodleně informovat International office na VŠMVVP písemnou formou (dopis, fax, email). Důvody je potřebné zdokladovat, tedy v případě zdravotních důvodů doložit lékařské zprávy atd.
 • Pokud jsou důvody přerušení nebo předčasného ukončení zdokladované a uznatelné vrátí student alikvotní část poskytnutého grantu. V případě, že důvody neuvede, nedoloží a nebo nebudou uznány vrací student celý poskytnutý grant.

Po návratu

Po návratu student musí:

 • Doručit VŠMVVP originál potvrzení o absolvování pobytu (Confirmation of Erasmus study period) do 14 dní od skončení studijního pobytu. Je nutné dodat jedno potvrzení za celou délku pobytu v souladu s finanční dohodou. Pokud hostitelská instituce vystaví potvrzení na vlastním formuláři, musí být z takového potvrzení jasné, ke kterému dni byl studijní pobyt zahájen a kdy skončil.
 • Doručit VŠMVVP kopii studijních výsledků (Transcript of records) nejpozději do 14 dní od skončení studijního pobytu, v případě, že partnerská škola zasílá Transcript dodatečně je lhůta 1,5 měsíce po skončení pobytu.
 • Přes internet vyplnit závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku v aplikaci Mobility Tool. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zpráva se vyplňuje do 30 dní od skončení studijního pobytu.
 • Vyplnit v aplikaci OLS závěrečný jazykový test v případě, že jste vyplňovali vstupní jazykový on-line test v OLS před odjezdem.
 • Na studijním oddělení si zajistit uznání absolvovaných kurzů.