Témata / Topics

Hlavní témata konference:

Ekonomický rozvoj regionů

Osvěta a edukace zaměřená na památky zapsané na světové dědictví UNESCO

Změny v managementu podniku v souvislosti se světovou epidemiologickou situací

Cestovní ruch a kulturní dědictví České republiky

Klady a zápory zařazení turistických atraktivit, zejména obcí a jejich atraktivit, do seznamu UNESCO

Působnost orgánů státní správy a samosprávy v oblasti péče o kulturní památky

Národní kulturní památky – Vyšší stupeň ochrany

Světové dědictví a Česká republika

——–

Main topics of the conference:

Economic development of regions

Awareness and education focused on monuments inscribed on the UNESCO World Heritage List

Changes in company management in connection with the global epidemiological situation

Tourism and cultural heritage of the Czech Republic

The positives and negatives of including tourist attractions, especially municipalities and their attractions, in the UNESCO list

The powers of state administration and self-government bodies in the field of care for cultural monuments

National cultural monuments – Higher degree of protection

World Heritage and the Czech Republic