Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD.

Assistant professor - VKI Bratislava

School

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Ing. JUDr. Dominik Škohel, Ph.D. He graduated from the Faculty of Law of the Pan-European University in 2013, where after reaching a master's degree he continued his doctoral studies in criminal law, which he completed in 2016 by defending his dissertation with a focus on adversarial proceedings. During his studies at the Faculty of Law, he also completed an engineering degree in security systems management at the University of Security Management in Košice, where in 2017 he graduated and defended a diploma thesis focused on the operation of private security services.

During his doctoral studies, he spoke at several scientific conferences, published several professional papers, led seminars and lectured on criminal law.
Ing. JUDr. Dominik Škohel, Ph.D. is registered in the list of lawyers of the Slovak Bar Association.

Publications

• K niektorým oprávneniam obhajcu v súvislosti so zásadou kontradiktórnosti trestného konania.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : (zborník príspevkov). Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014. ISBN 9788080546014 ; 9788080546007 (online). – str. 185-190.
• Mravnostná kriminalita a internet.
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA AKO SPOLOČENSKÝ FENOMÉN A MOŽNOSTI JEJ KONTROLY, ISBN 978 – 80 – 8054 – 647 – 2 EAN 9788080546472, Zborník z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie, 2015, str. 154 – 160.
• Obete kyberšikany = Victims of cybercrime.
Zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. – Bratislava: IRIS, 2015. – ISBN 9788089726455. – str. 236-243 [CD-ROM].
• Osobnosť páchateľa násilných trestných činov.
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. – Ostrava : Key Pub. ; Brno : V koedícií s The European Society for History of law, 2015. – ISBN 9788074182488. – Kap. III./2, str. 295-303.
• Osobnosť páchateľa sexuálnych trestných činov.
Sexuální trestné činy včera a dnes, Jaromír Tauchen, Karel Schelle – vyd. Key Publishing, ISBN 9788074182136, 2014, str. 344 – 352.
• Postavenie Európskej únie v boji proti terorizmu = The position of the European Union in the combating against terrorism.
In: Spoločnosť proti terorizmu : [zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie]. – Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. – ISBN 9788073805463. – str. 314-334.
• Poškodený, obeť a princíp aktívnej participácie v restoratívnej justícii = The aggrieved, the victim and the principle of active participation in restorative justice.
KURUC, P. (ed.): Obete kriminality a ich práva. 1. vydanie, Žilina: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015, 285 s., ISBN: 978-80-971911-0-8, str. 187 – 203.
• Stabilita trestného zákonodarstva ako jedna zo zásad trestnej politiky = The stability of criminal legislation as one of the priciples [i.e. principles] of criminal policy.
In: Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívny; Košice; UPJŠ v Košiciach; Právnická fakulta; 2015; str. 12 a nasl.
• Trestná zodpovednosť v súvislosti s trestným činom opilstva.
In: Aktuálne otázky trestnej zodpovednosti [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. – Žilina : Eurokódex, 2014. – ISBN 9788081550348. – str. 129-138 [CD-ROM].
• Výpoveď získaná výsluchom anonymného svedka v súvislosti so zásadou kontradiktórnosti konania a zabezpečením práva na spravodlivý proces.
MALÍKOVÁ, E. V., ŠKOHEL, D. In: Akademické akcenty, 2013. Zborník príspevkov z odborného seminára. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2013. ISBN 978 – 80 – 8054 – 647 – 2 EAN 9788080546472
• Vzťah prípravného konania a hlavného pojednávania a uplatňovanie zásady kontradiktórnosti.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. – Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. – ISBN 9788080546373. str. 281-287.
• Zásada kontradiktórnosti z internacionálneho hľadiska a súdnej judikatúry = The principle of contradiction in terms of international law and judicial decisions.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. – ISBN 9788089453146. – str. 261-268 [CD-ROM]. Aktívna účasť.
• Osobnosť páchateľa majetkovej a hospodárskej kriminality
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Masarykova univerzita, 2016. str. 334 – 344.
• Reálie o páchaní trestnej činnosti na deťoch prostredníctvom internetu.
Konferencia Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi, APZ, 2016. str. 280 – 287.
• Výsluch svedka na hlavnom pojednávaní vs. kontradiktórnosť konania.
Paneurópske právnické fórum 2016. I. ročník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej pod záštitou dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. str. 161 – 166.
• Kontradiktórnosť v súvislosti s výsluchom svedka v prípravnom konaní.
PEVŠ, „Prípravné konanie – možnosti a perspektívy“, 2016. str. 291 – 297.
• Spoluautorstvo – Komerční bezpečnost, J. Kameník, F. Brabec a kol., Wolters Kluwer ČR, 2019, ISBN 978-80-7598-303-9.
Kapitola, ktorá sa venuje legislatívnej úprave súkromných bezpečnostných služieb v Slovenskej republike a vo Fínskej republiky.