Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD.

Odborný asistent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD. promoval na fakultě práva Panevropské vysoké školy v roce 2013, kde po dosažení magisterského stupně kontinuálně pokračoval na doktorském studiu v oboru trestní právo, které ukončil v roce 2016 obhájením disertační práce se zaměřením na kontradiktornost v trestním řízení. V průběhu studia na fakultě práva absolvoval také inženýrské studium v oboru řízení bezpečnostních systémů na Vysoké škole bezpečnostního managementu v Košicích, kde v roce 2017 promoval a obhájil diplomovou práci zaměřenou na problematiku provozování soukromých bezpečnostních služeb.

Během doktorandského studia vystupoval na několika vědeckých konferencích, publikoval několik odborných výstupů, vedl semináře a přednášel trestní právo.
Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD. je zapsán v seznamu advokátů Slovenské advokátní komory.

Publikace

• K niektorým oprávneniam obhajcu v súvislosti so zásadou kontradiktórnosti trestného konania.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : (zborník príspevkov). Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014. ISBN 9788080546014 ; 9788080546007 (online). – str. 185-190.
• Mravnostná kriminalita a internet.
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA AKO SPOLOČENSKÝ FENOMÉN A MOŽNOSTI JEJ KONTROLY, ISBN 978 – 80 – 8054 – 647 – 2 EAN 9788080546472, Zborník z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie, 2015, str. 154 – 160.
• Obete kyberšikany = Victims of cybercrime.
Zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. – Bratislava: IRIS, 2015. – ISBN 9788089726455. – str. 236-243 [CD-ROM].
• Osobnosť páchateľa násilných trestných činov.
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. – Ostrava : Key Pub. ; Brno : V koedícií s The European Society for History of law, 2015. – ISBN 9788074182488. – Kap. III./2, str. 295-303.
• Osobnosť páchateľa sexuálnych trestných činov.
Sexuální trestné činy včera a dnes, Jaromír Tauchen, Karel Schelle – vyd. Key Publishing, ISBN 9788074182136, 2014, str. 344 – 352.
• Postavenie Európskej únie v boji proti terorizmu = The position of the European Union in the combating against terrorism.
In: Spoločnosť proti terorizmu : [zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie]. – Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. – ISBN 9788073805463. – str. 314-334.
• Poškodený, obeť a princíp aktívnej participácie v restoratívnej justícii = The aggrieved, the victim and the principle of active participation in restorative justice.
KURUC, P. (ed.): Obete kriminality a ich práva. 1. vydanie, Žilina: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015, 285 s., ISBN: 978-80-971911-0-8, str. 187 – 203.
• Stabilita trestného zákonodarstva ako jedna zo zásad trestnej politiky = The stability of criminal legislation as one of the priciples [i.e. principles] of criminal policy.
In: Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívny; Košice; UPJŠ v Košiciach; Právnická fakulta; 2015; str. 12 a nasl.
• Trestná zodpovednosť v súvislosti s trestným činom opilstva.
In: Aktuálne otázky trestnej zodpovednosti [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. – Žilina : Eurokódex, 2014. – ISBN 9788081550348. – str. 129-138 [CD-ROM].
• Výpoveď získaná výsluchom anonymného svedka v súvislosti so zásadou kontradiktórnosti konania a zabezpečením práva na spravodlivý proces.
MALÍKOVÁ, E. V., ŠKOHEL, D. In: Akademické akcenty, 2013. Zborník príspevkov z odborného seminára. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2013. ISBN 978 – 80 – 8054 – 647 – 2 EAN 9788080546472
• Vzťah prípravného konania a hlavného pojednávania a uplatňovanie zásady kontradiktórnosti.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. – Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. – ISBN 9788080546373. str. 281-287.
• Zásada kontradiktórnosti z internacionálneho hľadiska a súdnej judikatúry = The principle of contradiction in terms of international law and judicial decisions.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. – ISBN 9788089453146. – str. 261-268 [CD-ROM]. Aktívna účasť.
• Osobnosť páchateľa majetkovej a hospodárskej kriminality
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Masarykova univerzita, 2016. str. 334 – 344.
• Reálie o páchaní trestnej činnosti na deťoch prostredníctvom internetu.
Konferencia Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi, APZ, 2016. str. 280 – 287.
• Výsluch svedka na hlavnom pojednávaní vs. kontradiktórnosť konania.
Paneurópske právnické fórum 2016. I. ročník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej pod záštitou dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. str. 161 – 166.
• Kontradiktórnosť v súvislosti s výsluchom svedka v prípravnom konaní.
PEVŠ, „Prípravné konanie – možnosti a perspektívy“, 2016. str. 291 – 297.
• Spoluautorstvo – Komerční bezpečnost, J. Kameník, F. Brabec a kol., Wolters Kluwer ČR, 2019, ISBN 978-80-7598-303-9.
Kapitola, ktorá sa venuje legislatívnej úprave súkromných bezpečnostných služieb v Slovenskej republike a vo Fínskej republiky.