Věda a výzkum na VŠMVV

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů dlouhodobě podporuje vědeckovýzkumné aktivity v několika rovinách. Důležitým aspektem vědecké práce je kvalifikační růst akademických pracovníků. Tato část webových stránek proto obsahuje i informace o expertní činnosti akademiků působících na naší škole, ale také pořádání vědeckých konferencí a to i na mezinárodní úrovni. Jednou z nejvýznamnějších dlouhodobých priorit vysoké školy je propojení výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti s činností vzdělávací, protože tyto činnosti jsou považovány za důležitou součást dalšího úspěšného rozvoje. Jak interní akademičtí pracovníci, tak odborníci z praxe, kteří se aktivně podílejí na výuce v profesně zaměřených studijních programech, pravidelně a velmi fundovaně seznamují studenty s aktuálními vědeckými poznatky, s aplikovanými výsledky vývoje a výzkumu, se zkušenostmi a kazuistikami z praxe, a také se svými originálními zkušenostmi z výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. K propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti na VŠMVV významně přispívá také vydávání vědeckého časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies, který je vydáván od roku 2018. Cílem vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies (JDSS) je publikovat originální texty domácích a zahraničních autorů věnovaných různým sociálněvědním oblastem s důrazem na oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie, politologie, moderní historie, veřejná správa, evropská studia, média, komunikace a kulturní studia. Současně má časopis přinést aktuální recenze nedávno publikované literatury vydané v České republice i v zahraničí. Důraz je kladen také na hodnocení vědeckých aktivit, společenských akcí a celé řady dalších aktivit, které jsou pro vědeckou komunitu zajímavé. Obsahem prezentovaného časopisu je snaha vyhovět potřebám vědců, učitelů, studentů, aktivistů, politiků a dalších kvalifikovaných autorů a zaměstnanců univerzity, ale nezabývá ani zájmy veřejnosti – publikované články mohou také být užitečný pro ty, kteří jsou blízko výše uvedeným výzkumným tématům. Hlavním cílem tvůrčích aktivit je zvýšení a zkvalitnění publikační činnosti pedagogů, vyšší zapojení do grantových projektů, zejména do těch s vnějším zadáním. Umožňuje to systematická podpora vědy a výzkumu, která je dlouhodobou prioritou VŠMVV. V předcházejícím období hrály významnou roli ve vědeckovýzkumné činnosti i interní grantové projekty. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů nezapomíná v této oblasti ani na své studenty bakalářského a magisterského studia. Součástí jejich vzdělávání je účast na „studentských konferencích“ nebo kulatých stolech, které se pořádají buďto paralelně s velkými „vědeckými“ konferencemi nebo samostatně. Nejvýznamnější je v této oblasti „kulatý stůl ke Dni Evropy“, následující za vědeckou konferencí. V roce 2019 VŠMVV naplnila definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí a roce 2020 usiluje o zapsání na seznam Výzkumných organizací podle požadavků MŠMT, odboru podpory vysokých škol a výzkumu.