Za důležitou považujeme i expertní a analytickou činnost akademických pracovníků ve vztahu ke státním orgánům a institucím. V týmu VŠMVV je řada osobností, která je aktivní ve významných funkcích státní správy a veřejných institucí.

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Paní docentka má dlouholeté zkušenosti z aplikovaného ekonomického výzkumu včetně zapojení do mezinárodních projektů a zabývala se i činností pedagogickou. Zastávala vrcholné manažerské funkce v ČR (předsedkyně Českého statistického úřadu) a v Evropské komisi (náměstkyně generálního ředitele Eurostatu, zastupující generální ředitelka Eurostatu). Dlouhodobě se věnovala evropské spolupráci v různých organizacích, působila v redakčních radách mezinárodních časopisů a přednášela v zahraničí. V současnosti je členkou Evropského poradního výboru pro statistiku, systematicky se věnuje výzkumu v oblasti veřejné správy a koordinuje již druhý projekt TAČR v této sféře. Je také dlouholetou předsedkyní Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě. Na VŠMVV je garantkou studijních programů Veřejná správa (Bc.) a Evropská studia a veřejná správa (Mgr.) medailonek garantky  

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. Působí na Katedře medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov rozvoj Univerzity Mateja Bela v BánskéBystrici. Je členem Vědecké rady Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici, je také členem Akademické rady Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. V současnosti je také členem redakční rady vědeckého recenzovaného časopisu „Working Papers“, členem Scientific board Rocznik Integracji Europejskiej [Yearbook of European Integration] academic periodical of the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University in Poznań. Zároveň je členem oborové rady pro studijní obor doktorského studia 3.3.17 na Fakultě mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity, a také studijního oboru Evropská studia a politika na Fakulte sociálnych vied UCM Trnava. Na VŠMVV je členem Akademické rady a aktivním akademickým pracovníkem. Je také členem redakční rady recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies.

  doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Je vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů, kde se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Je členem oborových rad doktorských studií MUP Praha, FBMI (fakulta biomedicínského inženýrství) ČVUT, Kladno, FM (fakulta managementu) UO, Brno. Je členem vědecké rady FBMI ČVUT. Je člen redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. Pan docent je autorem řady učebních textů a knih, např., Terorismus a války na počátku 21. století (Karolinum 2007). Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (Portál 2009), Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (Karolinum 2011), Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. (Karolinum 2014), Expanze na pozvání (Karolinum, 2019). Je spoluautorem publikace USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury (ÚMV 2013). Ve Velké Británii vydal monografii War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea (Palgrave. 2017), Vystupuje v rozhlase a televizi, publikuje v odborných časopisech, mj. Mezinárodní vztahy, Défense nationale, Relations Internationales et Stratégiques, Défense et stratégie (všechny tři Francie), OstEuropa (SRN), International Peacekeeping (Velká Británie), Studies in Conflict & Terrorism, Communist and Post-Communist Studies (USA) V roce 2014 úspěšně ukončil jmenovací řízení na VSE v Praze, ale jeho jmenovací dekret nebyl dodnes podepsán. Na VŠMVV je členem Akademické rady a aktivním akademickým pracovníkem.

  prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. profesor mezinárodních politických vztahů (VŠE 2008), špičkový specialista na problematiku Blízkého východu v mezinárodních vztazích (9 monografií, 60 vědeckých článků a studií, 150 populárních článků a recenzí). Publikoval učební texty Úvod do dějin diplomacie (VŠFS 2005, 2007, 2008) a Dějiny mezinárodních politických vztahů I. (VŠMVV 2019). Byl členem vědeckých rad VŠFS (2003–) a Ústavu orientalistiky SAV (2009–2017), členem oborových rad Mezinárodní politické vztahy na VŠE (1995–), Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky na FF UK (1996–2016, předseda 2006–2016) a Judaistika na HTF UK (2008–). Je členem redakčních rad časopisů Rocznik orientalistyczny (Warszawa, 2004–) a Asian and African Studies (Bratislava, 2010–). Byl odpovědným řešitelem 6 grantů MZV ČR (2000–2011), hlavním řešitelem projektu UK PRVOUK P08 Orientalistika a afrikanistika (2012–2016) a řešitelem projektu UK Progres 7 (2017–2021).
Působil rovněž v diplomatických službách. V letech 1984–85 Libye, 1991–93 ZÚ Tripolis a Damašek, v letech 1993–97 poradce Ministerstva financí, v roce 2002 Ministerstva obchodu a průmyslu, 2008–12 byl reprezentant ČR v poradním výboru nadace Anna Lindh Foundation pro euro-středomořský dialog, 2014–17 poradce ministra zahraničních věcí, v letech 1994–99 viceprezident Česko-arabské obchodní komory, od 1993 místopředseda Společnosti česko-arabské.
Na VŠMVV je garantem studijních programů Mezinárodní vztahy a diplomacie (Bc.) a Mezinárodní diplomatická studia (Mgr.), je také členem akademické rady VŠMVV.
medailonek garanta  

Ing. Květoslava Kořínková, CSc. Uznávaná odbornice na veřejnou správu. V letech 1964-71 působila na Výzkumném ústavu dopravním v Praze v oboru integrovaných přepravních systémů, v letech 1971-89 ve stejném oboru působila na federálním ministerstvu dopravy, v období 1989-92 zastávala funkci ministra na federálním ministerstvu kontroly, kde připravovala přechod na Nejvyšší kontrolní úřad (legislativa, nové kontrolní činnosti a mezinárodní spolupráce – člen předsednictva Evropského sdružení kontrolních orgánů-EUROSAI). V této funkci pořádala světovou konferenci o kontrole privatizace v dubnu 1992 v Praze. Od roku 1993 do 2001 působila na nově založené Dopravní fakultě J. Pernera na Univerzitě v Pardubicích, kde připravila učební texty pro logistiku, ekonomiku podnikání v dopravě a evropskou integraci. Od roku 2001 působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů na katedře evropských studií, veřejné správy a práva, kde přednáší základy veřejné správy, veřejné rozpočty ČR a EU a kontrolní systémy v ČR i EU. Mimo odbornou činnost na vysoké škole působila v letech 1994 -2002 jako zastupitel hl. města Prahy, kde byla předsedkyní sociálního výboru a místopředsedkyní výboru pro dopravu – jedna ze zakladatelů PID- (Pražské integrované dopravy). V letech 1996-98 byla členkou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – místopředsedkyně zahraničního výboru a členka výboru pro veřejnou správu a místopředsedkyně podvýboru pro kontrolu. V oblasti kontroly a dopravy je poradcem Úřadu vlády ČR a spolupracuje s ministerstvem vnitra ČR a Nejvyšším kontrolním úřadem. Na VŠMVV je vedoucí Katedry evropských studií, veřejné správy a práva  

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. má dlouholeté manažerské zkušenosti v oblasti řízení a koordinace vědy a výzkumu na vysokých školách. Do roku 2018 působil na pozici prorektora pro vědu, výzkum a neformální vzdělávání na Vysoké škole obchodní v Praze, kde byl zároveň pověřen vedením katedry ekonomie a ekonomiky. Jeho odborným a vědeckým backgroundem je totiž právě oborová a průřezová ekonomika a lidské zdroje. V současné době se ve své publikační a výzkumné činnosti profiluje zejména na rozvoj lidských zdrojů, tedy na vzdělávání zaměstnanců, řízení kariéry a poradenství. Souběžně působí již dlouhou řadu let na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví, kde se zabývá teorií vyučování, konkrétně didaktikou ekonomických předmětů a problematikou cvičných (fiktivních) firem, tedy zejména přípravou budoucích učitelů ekonomických předmětů a lektorů pro neformální vzdělávání. Na Vysoké škole ekonomické je členem oborové rady doktorského studijního programu Teorie vyučování ekonomických předmětů a členem oborové rady doktorského studijního programu Didaktika technických odborných předmětů na Dubnickém technologickém institutu v Dubnici nad Váhom (SR). Je úspěšným školitelem doktorandů, vykazuje již sedm ukončených doktorandů v ČR a SR. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast vzdělávání „Ekonomické obory“. Byl jmenován členem vědecké rady Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze a je zde externím členem Rady pro vnitřní hodnocení. Dále je členem redakční rady recenzovaného odborného časopisu na podporu vzdělávání Media4u a členem vědecké ediční rady vydavatelství Extrasystem. Významná je i publikační a výzkumná činnost docenta Krpálka, v jejímž rámci se zaměřuje na oblast podnikové ekonomiky, financí, kompetencí a kompetenčních modelů, podnikavosti a podnikatelského potenciálu, finanční gramotnosti, personálního managementu a vzdělávání. Je autorem a spoluautorem více než dvou set publikačních výstupů, odborných knih, monografií, vědeckých článků a sborníkových příspěvků s nezanedbatelným citačním ohlasem. Na VŠMVV Praha působí Pavel Krpálek na pozici prorektora pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost, zároveň je zde členem Rady pro vnitřní hodnocení, Akademické rady a redakční rady recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies  

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. je politolog, analytik veřejné správy. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK v Praze (Bc., 1997), politologii ve specializaci komparativní politologie, obecná politologie a politická geografie tamtéž (Mgr., 2002), veřejnou správu a regionální rozvoj na Vysoké škole manažmentu verejnej správy Bratislava (Mgr., 2014), doktorát získal v oboru teorie politiky na FF UKF v Nitře (PhD., 2015). Absolvoval rovněž studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy na Národním ústavu dalšího vzdělávání Pardubice (2015). Krom dlouhodobé pedagogické činnosti na středních školách působil v letech 2007 – 2015 pedagogicky a vědecky na ARC-VŠPSV v Kolíně / Kutné Hoře, kde vykonával rovněž funkci prorektora (2010-2015). Od června r. 2016 do dubna 2018 působil na Ministerstvu životního prostředí v odboru fondů EU, od května 2018 do května 2019 pak na Ministerstvu kultury v odboru muzeí. Od ZS 2016-17 přednáší na VŠMVV Praha, kde se rovněž podílí jako jeden z hlavních řešitelů na grantech MK ČR v oblasti muzejního vzdělávání v oblasti PR a marketingu, v letech 2017 – 2019 zde vedl katedru PR a komunikace. Odborně se věnuje v oblasti politické vědy zejména oblastem mezinárodní migrace, volebních studií, totalitarismu, politického stranictví a policy analysis, v oblasti veřejné správy pak zejména marketingu a marketingovému managementu ve veřejném sektoru. Je šéfredaktorem recenzovaného časopisuJournal of Diplomatic and Social Studies. Na VŠMVV působí v pozici prorektora pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání a vedoucího katedry politologie a společenských věd.

Ing. Jan Mládek, CSc. je významný český ekonom a politik, v letech 1984-1990 byl interní aspirant Prognostického ústavu ČSAV, od ledna 2014 do února 2017 ministrem průmyslu a obchodu ČR, v letech 2005 až 2006 ministrem zemědělství ČR, v letech 2002 až 2005 a opět 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR. Na VŠMVV je aktivním akademickým pracovníkem.  

JUDr. Olga Nebeská expertka na EU fondy a státní a veřejnou správu, působila na několika ministerstvech, od roku 2009 působila na Ministerstvu pro místní rozvoj v různých manažerských pozicích koordinace evropských fondů, v letech 2014-2019 působila jako náměstkyně ministra pro koordinaci evropských fondů a mezinárodní vztahy MMR. V letech 2015 – 2017 působila jako nezávislý expert v rámci Vysoké skupiny odborníků, kteří pro Evropskou komisi připravovali návrhy zjednodušení v oblasti EU fondů. Na VŠMVV je aktivním akademickým pracovníkem.    

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Paní docentka byla letech 2015 – 2019 ředitelkou České centrály cestovního ruchu –CzechTourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Dlouhodobě se aktivně podílí na přednáškové, konzultační a tvůrčí činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Pracovala i na Vysoké škole obchodní v Praze, kde byla do roku 2014 vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu a garantkou odborných předmětů v oborech „Cestovní ruch“ a „Management cestovního ruchu“.
Od roku 1998 je členkou prestižní Mezinárodní organizace odborníků v oblasti turismu AIEST. Dále je členkou České manažerské asociace a Společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu SVECR. Podílela se na činnosti pracovní skupiny pro přípravu návrhu věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu a realizovala konzultační a expertní činnost v rámci přípravy Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období 2014 – 2020. Dále byla členkou zpracovatelského týmu střednědobé marketingové strategie ČR: Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu a účastnila se jako členka týmu na zpracování expertní zprávy pro Národní památkový ústav: Zhodnocení dopadu restrukturalizace NPÚ na kompetence a funkčnost památkových objektů v oblasti cestovního ruchu. V rámci expertní činnosti se zabývala i zpracováním strategií a koncepčních dokumentů ve společnosti CzechIt – Institute for Strategic Studies on Tourism o. p. s., kde mimo jiné do roku 2014 vedla i zpracování marketingové strategie.
Na VŠMVV Monika Palatková působí na pozici prorektorky pro mezinárodní vztahy a PR. Je také ředitelkou Institutu mezinárodního managementu a marketingu. Garantuje studijní program Mezinárodní marketing a management.
 

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. je rektorem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a je emeritním rektorem Vysoké školy obchodní v Praze. V současnosti je rovněž hodnotitelem Národního akreditačního úřadu. V akademické sféře působí již více než dvě desetiletí. Je významným odborníkem v oblasti mezinárodní letecké dopravy.  Mimo jiné zastupoval Českou republiku jako člen EASA Management Board Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) v době, kdy byl generální ředitel Úřadu pro civilní letectví. Na Vysoké školy obchodní v Praze působil na katedře letecké dopravy jako garant studijních programů v oblasti služeb letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářský program Služby letecké dopravy a magisterský program Management Leteckých podniků). V oblasti mezinárodní letecké dopravy a její regulace se prezentuje aktuální tvůrčí i publikační činnosti. V současnosti je rovněž aktivní v Ústavu letecké dopravy Dopravní fakulty ČVUT Praha. Zásadní je jeho odborný přínos pro kvalitní transformaci civilního letectví ČR po vstupu České republiky do EU. V období mezi lety 2003 – 2007 působil jako generální ředitel Úřadu pro civilní letectví České republiky. V tomto období více než 4 roky na základě pověření ministrem dopravy zastupoval ČR v řídícím výboru (Management Board) Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) v Kolíně nad Rýnem. Dlouhodobě působil v leteckém průmyslu. Do roku 2012 zastával funkci ředitele pražského leteckého podniku LOM Praha, který se zabývá zejména zajištěním životního cyklu vrtulníků a výcvikem leteckého personálu. Po dobu šesti let také řídil letecký výzkumný ústav v Praze-Kbelích. Tento institut je orientován na komplexní řešení výzkumu a vývoje provozu, logistiky a výcviku letecké techniky. Pan doc. Ploch působí v mnoha orgánech a institucích a to především jako člen České konference rektorů  (od 2014), člen Strategické rady MMR, prezident Aliance bezpilotního průmyslu ČR (2015-2017), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (2010 – 2011), zástupce ČR v NIAG (Nato Industrial Advisory Group) (1998 – 2001), člen vědecké rady Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích, člen akademické rady VŠO Praha (2013 – 2018), člen JAA Committee (organizace evropských leteckých úřadů) za ČR (2003-2007), člen EASA Management Board (EASA – Evropská agentura pro bezpečnost letectví) za ČR (2003-2007), národní koordinátor RTO NATO (Research and Technology Organization) pro ČR (1998-2001), člen vědecké rady Univerzity obrany v Brně (2001-2004), člen CND NATO (Conference National Armaments Directors) za ČR (2001-2003). Na VŠMVV je od 12/2019 rektorem. Je také garantem studijního programu Provoz letecké dopravy.

PhDr. Jan Slavíček, Ph.D. je odborníkem na hospodářské a sociální dějiny 20. století (obchod, družstevnictví), teorii a kritiku totalitarismu. Je pracovníkem historického ústavu Akademie Věd ČR a významným řešitelem výzkumných projektů:
2020: Hlavní řešitel projektů „Družstevnictví a politika za první Československé republiky“ (standardní projekt GA ČR 2020-2022), HIÚ AV ČR a „Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci“ (projekt NAKI II, 2020-2022), HIÚ AV ČR a MFF UK.
2017: Spoluřešitel projektů „Památky UNESCO kolem nás“, „Evropské válečné konflikty 19. a 20. století v českých muzeích“ a „Základy muzejního PR a marketingu“. Edukační projekty v rámci grantů MK ČR „Podpora pro památky UNESCO“ a „Podpora projektů výchovně-vzdělávacích aktivit v muzejnictví“.
Je výkonným redaktorem Českého časopisu Historického. Významná je také jeho publikační činnost. Například: Jan Slavíček, Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu severních Čech. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, edice Fontes 2017
Jan Slavíček, Spotřební družstvo Včela mezi podnikáním a politikou v letech 1905–1938 aneb pevnost proletářů v Praze. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2019. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 4/2019. ISBN 978-80-88018-23-1.
Jan Slavíček, Von der Nachkriegsbegeisterung zu dem Vorkriegsselbstbewusstsein: Konsumgenossenschaften in den Böhmischen Ländern 1918–1938. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers. Roč. 25, č. 1 (2017), s. 59-71.
Jan Slavíček, Československé spotřební družstevnictví v první normalizační dekádě. In: Jiří Petráš – Libor Svoboda (eds.): Bezčasí. Československo v letech 1972-1977. Praha/České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů/Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2019, s. 184-196.
Na VŠMVV je aktivním akademickým pracovníkem. Vyučuje také na FF UK.

    doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Přednáší mezinárodní marketing, prognostiku, manažerské rozhodování, politickou a manažerskou komunikaci, politický marketing a politologii na Univerzitě Karlově, Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a ČVUT Praha. Je autorem nebo spoluautorem 23 knih (3 vyšly v zahraničí), více než 70 odborných a vědeckých článků a autorem 5 divadelních her. Je předsedou Prognostického klubu České manažerské asociace, členem klubu Transparency International, Hospodářské komory a smíšených obchodních komor a členem České společnosti pro politické vědy. Je rovněž předsedou České asociace Římského klubu a ředitelem z.s. divadla COMICA ECONOMICA. Na VŠMVV je členem Akademické rady, aktivním akademickým pracovníkem a ředitelem Prognostického institutu. Je také výkonným redaktorem recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies.  

    Prof. RSDr. Štefan Volner, CSc. V letech 1998 – 2002 byl ředitelem kanceláře viceprezidenta Fondu národního majetku. V časovém rozpětí 2003 – 2008 působil jako profesor na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. V současnosti učí na Vysoké škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislavě. Specializuje se na problémy globální bezpečnosti. Od roku 2003 se intenzívně zabívá geopolitikou, globálními hrozbami a riziky pro lidstvo. Do současné doby vydal 16 monografií. K najvýznamnejším patří: Zdroje energií pre EÚ a SR v 21. storočí, Bezpečnosť ľudstva. Planéta, Vedecko-technický systém, Vesmír a Mikrosvet, Geopolitika. Klasická, Nová, EÚ – geopolitický aktér 21. storočia, Dynamický ekonomický systém a i. Príroda, klíma a ľudstvo s podtitulom Je vývoj našej planéty pre ľudstvo bezpečný? autorova monografií, kterou vydává Vydavatelství IRIS v roku 2014. V roce 2016 vydal na Slovensku knihu Vedecko-technický rozvoj v 21. storočí. Cesta a nástroj k rozvoju alebo ku konfrontácii ľudstva?, ISBN  978-80-8153-054-8, 324s. V roce 2015 vydal v Sarajeve knihu v anglickém jazyce: New security theory, ISBN 978-9958-598-64-7, 199s. Od roku 2014 do současnosti je profesorem celouniverzitnej katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a garant II. a III. Stupňa. Je také členem vědecké rady Trenčianskej univerzity a  členem vědecké rady fakulty sociálnoekonomických vied  TUAD v Trenčíne Do prosince 2019 byl členem podskupiny Akreditačnej komisie SR a v současné době je posuzovatelem Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v SR. NA VŠMVV je členem akademické rady a garantem studijních předmětů Integrační procesy v mezinárodních vztazích a Velmoci v mezinárodních vztazích.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.