doc. JUDr. Andrej Karpat, Ph.D.

Associate professor - VKI Bratislava

School

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

He works at the Institute of International and European Law, Faculty of Law, Pan-European University in Bratislava. At the same time, he is entered in the list of experts maintained by the Ministry of Justice of the Slovak Republic in the field of Legal Relations with Foreign Countries, in the branches of European Law and International Private and Procedural Law. In 2006 he successfully completed his master's degree at the Faculty of Law of the University of Vienna (Rechstswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien) in Austria and in 2012 his doctoral studies in the field of international law at the Faculty of Law of the Pan-European University. In 2022 he received a habilitation in international law.

He is currently a member of the presidency of the Council of Higher Education Institutions of the Slovak Republic, chairman of the Academic Senate of the Pan-European University, a member of the Scientific Board of the Faculty of Law of the Pan-European University and a member of the editorial board of the scientific journal "Pan-European Legal Letters". He is an active academic staff member at the University of International and Public Relations in Prague. He focuses his scientific research on European Union law, paying particular attention to its constitutional system, the principle of effective judicial protection, the internal market, Union citizenship, the protection of personal data and, with an extension to international economic law, the protection of international investment.

Publications

Zásada lojality v práve Európskej únie. 1. vyd. Praha : rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2021. 178 s. ISBN 978-80-87488-41-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Vnútorný trh Európskej únie. 1. vyd. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2020. 120 s. ISBN 978-80-89406-28-9. Karpat, Andrej [Autor, 80%], Kočišová, Simona [Autorka, 20%]

Uznávanie bilaterálnych investičných dohôd vo svetle úniovej zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. In: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie 2. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 127-139. ISBN 978-80-89406-26-5. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Ochrana práv subjektov dotknutých spracovaním osobných údajov z pohľadu európskeho práva. In: Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva: zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Žilina: Georg, 2019, s. 164-175. ISBN 978-80-8154-259-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018. 123 s. ISBN 978-80-8168-930-7. Karpat, Andrej [Autor, 50%], Michaličková, Jana [Autorka, 50%]

Legal grounds for processing data under GDPR. In: Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie: sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, 2018, s. 135-142. ISBN 978-80-88055-04-4. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Überlegungen zu Artikel 7 der Verfassung der Slowakischen Republik als Rechtsgrundlage für den Beitritt zur Europäischen Union. In: Soziale Aspekte der Verfassung der Slowakischen Republik (1993-2013) : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. Wien : Ekobilanz, 2013, s. 31-41. ISBN 978-3-200-03147-0. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Vnútorná právomoc Únie v oblasti priamych zahraničných investícií a jej právny základ. In: Právní rozpravy 2013 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 154-161. ISBN 978-80-905243-5-4. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Die Vorlagepflicht von Vorabentscheidungsfragen durch slowakische Gerichte im Lichte der Verfassungsgerichtsjudikatur der Slowakischen Republik. In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. Wien : Paul Gerin, 2012, s. 107-118. ISBN 978-3-200-02915-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Právne účinky zastrešujúcich doložiek zakotvených v medzinárodných investičných zmluvách. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 3 (2012), s. 40-52. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Analýza vzťahu kompetenčných ustanovení článku 64 a článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 2 (2011), s. 82-92. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Aplikovateľnosť slobody voľného pohybu kapitálu na priame investície z tretích krajín. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 1 (2010), s. 12-20. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]