doc. JUDr. Andrej Karpat, Ph.D.

Docent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Pôsobí na Ústave medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Súčasne je zapísaný v zozname znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Právne vzťahy k cudzine, v odvetviach Európske právo a Medzinárodné právo súkromné a procesné. V roku 2006 úspešne ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity (Rechstswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien) v Rakúsku a v roku 2012 doktorandské štúdium v študijnom odbore medzinárodné právo na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. V roku 2022 sa habilitoval v odbore medzinárodné právo.

V súčasnosti je členom predsedníctva Rady vysokých škôl SR, predsedom Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy, členom Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy a členom redakčnej rady vedeckého časopisu „Paneurópske právnické listy“. Na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha je aktívnym akademickým pracovníkom. Svoj vedecký výskum zameriava na oblasť práva Európskej únie, pričom osobitnú pozornosť venuje jej ústavnému systému, zásade účinnej súdnej ochrany, vnútornému trhu, občianstvu Únie, ochrane osobných údajov, a s presahom do oblasti medzinárodného hospodárskeho práva tiež ochrane medzinárodných investícií.

Publikácie

Zásada lojality v práve Európskej únie. 1. vyd. Praha : rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2021. 178 s. ISBN 978-80-87488-41-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Vnútorný trh Európskej únie. 1. vyd. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2020. 120 s. ISBN 978-80-89406-28-9. Karpat, Andrej [Autor, 80%], Kočišová, Simona [Autorka, 20%]

Uznávanie bilaterálnych investičných dohôd vo svetle úniovej zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. In: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie 2. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 127-139. ISBN 978-80-89406-26-5. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Ochrana práv subjektov dotknutých spracovaním osobných údajov z pohľadu európskeho práva. In: Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva: zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Žilina: Georg, 2019, s. 164-175. ISBN 978-80-8154-259-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018. 123 s. ISBN 978-80-8168-930-7. Karpat, Andrej [Autor, 50%], Michaličková, Jana [Autorka, 50%]

Legal grounds for processing data under GDPR. In: Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie: sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, 2018, s. 135-142. ISBN 978-80-88055-04-4. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Überlegungen zu Artikel 7 der Verfassung der Slowakischen Republik als Rechtsgrundlage für den Beitritt zur Europäischen Union. In: Soziale Aspekte der Verfassung der Slowakischen Republik (1993-2013) : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. Wien : Ekobilanz, 2013, s. 31-41. ISBN 978-3-200-03147-0. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Vnútorná právomoc Únie v oblasti priamych zahraničných investícií a jej právny základ. In: Právní rozpravy 2013 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 154-161. ISBN 978-80-905243-5-4. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Die Vorlagepflicht von Vorabentscheidungsfragen durch slowakische Gerichte im Lichte der Verfassungsgerichtsjudikatur der Slowakischen Republik. In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. Wien : Paul Gerin, 2012, s. 107-118. ISBN 978-3-200-02915-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Právne účinky zastrešujúcich doložiek zakotvených v medzinárodných investičných zmluvách. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 3 (2012), s. 40-52. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Analýza vzťahu kompetenčných ustanovení článku 64 a článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 2 (2011), s. 82-92. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Aplikovateľnosť slobody voľného pohybu kapitálu na priame investície z tretích krajín. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 1 (2010), s. 12-20. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]