prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejepis-latinčina (1976). Habilitoval v odbore československé dejiny a teória politiky, profesor vo vednom odbore medzinárodné vzťahy. Patrí medzi zakladateľov česko-slovenskej politológie po roku 1989. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity vykonával funkciu vedúceho Katedry politológie, tiež funkciu prodekana pre pedagogickú prácu a rozvoj fakulty. V rokoch 2005-2019 bol rektorom Academia Rerum Civilium – Vysokej škola politických a společenských věd, Kutná Hora, Česká republika. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho pedagogická a publikačná činnosť sú zamerané na široký okruh problémov z oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky, je autorom desiatok vedeckých prác a odborných publikácií, odborník na otázky medzinárodnej migrácie, riešiteľ či spoluriešiteľ niekoľkých vedeckých grantov doma i v zahraničí.

Publikácie

LIĎÁK, Ján. Nur nicht alleine lassen: Nationale Minderheiten und Nationalismus in Mittel- und Osteuropa. In Zukunft : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. č. 8(1994), s. 37-41.

LIĎÁK, Ján. Parteien und Nation. In Ost-West Informationen. Roč. 9, č. 2(1997), Dossier , s. IIV.

LIĎÁK, Ján – KOGANOVÁ, Viera – LEŠKA, Dušan. Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 157 s. ISBN 80-225-1116-1.

LIĎÁK, Ján. Medzinárodné vzťahy – medzinárodná politika. Bratislava: SOFA, 2000. 179 s. ISBN 80-85752-70-0.

LIĎÁK, Ján. Slowacja a Unia Europejska. In Studia i prace - zeszyt 1. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Č.1 (2001), s. 115-129.

LIĎÁK, Ján – KOGANOVÁ, Viera. Politológia. 2. dopl. vyd. Bratislava : SOFA, 2004. 220 s. ISBN 80-89033-38-5.

LIĎÁK, Ján. Mezinárodní migrace a Evropa. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s., 2010. 149 s. ISBN 978-80-86879-24-6

LIĎÁK, Ján. Megjegyzesék az identitás kérdésköréhez napjaink Európájaban. In SZIMRAI, Éva - ÚJVARI, Edit (Szerkesztök). Az identitás szemiotikája. Tanulmányok. Szeged: Szegedi tudományegyete, 2011. ISBN 978-963-306-121-8, s. 300-307.

LIĎÁK, Ján. International migration and the diversification of Europe. - VEGA 1/0280/11. In Kwartalnik kolegium ekonomiczno-społecznego studia i prace. - Warszawa: Oficyna Wydawnica - Szskoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013. - ISSN 2082-0976. - Nr. 4 (2013), s. 85-112.

LIĎÁK, Ján. International Migration, Europe and Migration from Africa. In Asian and African Studies. [vedecký časopis]. - Bratislava : Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences, 2014. ISSN 1335-1257. Roč. 23, č. 2 (2014), s. 226-254.

LIĎÁK, Ján. International Migration from Asia and Africa – Issues and Challenges for Europe. In Asian and African Studies. [vedecký časopis]. - Bratislava : Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences, 2016. ISSN 1335-1257. Roč. 25, č. 2 (2016), s. 231-248.

LIĎÁK, Ján –ŠTEFANČÍK, Radoslav. 2020. Reflections on the Gap Hypothesis in the Immigration Policy of the Slovak Republic. In Politické vedy. [vedecký časopis]. Vol. 23, No. 4, 2020. ISSN 1335 – 2741, s. 8-27.