prof. Miroslav Novák

Profesor

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

V roce 2004 byl jmenován profesorem politologie (na Fakultě sociálních věd University Karlovy jako první) a do roku 2014 tam byl předsedou Oborové rady doktorského studia pro politologii.
V letech 2006-2009 byl rektorem soukromé vysoké školy CEVRO Institut (School of Political Studies) v Praze, kde zůstal garantem oboru politologie a mezinárodní vztahy do roku 2019.
V letech 1998-2018 přednášel dále na 8 západních universitách, z toho na 5 jako pozvaný profesor.
Od roku 2021 přednáší na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů (VŠMVV).

Od roku 2018 je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu MŠMT pro politické a právní vědy.
Specializuje se na komparativní politologii, zejména na stranické systémy, empirické teorie demokracie, pojem totalitarismu, opozice v komunistických systémech, švýcarský politický systém a populismus.

Je mj. členem těchto vědeckých rad
- Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně
- Fakulty filosofické Západočeské university
- Filosofické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Od listopadu 2014 je čestným členem vědecké rady Fakulty sociálních věd University Karlovy, kde byl řádným členem od roku 1991 do června roku 2014.

Publikoval 7 odborných knih, jichž je jediným autorem, z toho jsou 3 ve francouzštině a 4 v češtině (dvě knihy mu vyšly v roce 2021). V 5 kolektivních odborných knižních publikacích byl editorem nebo jedním z dvou editorů. Vyšlo mu 65 kapitol v kolektivních odborných knižních publikacích, z toho v 29 zahraničních (francouzsky a v anglickém, maďarském, bulharském a rumunském překladu) a 36 v domácích knižních publikacích.
Od roku 2004 do roku 2018 byl členem vědeckého komitétu Revue internationale de politique comparée (Louvain-la-Neuve). Od roku 2008 je členem vědeckého komitétu francouzského odborného časopisu Est-Europa.Revue d‘Etudes Politiques et Constitutionnelles Est-Européennes (REPCEE).
V letech 1994-2003 byl členem redakce Politologické revue (ČSPV Praha), 1997-2005 a znovu od roku 2012 je členem redakce Sociologického časopisu (SÚ AV ČR Praha). Od roku 2008 je členem redakční rady Politologického časopisu, který vydává Mezinárodní politologický ústav Masarykovy University v Brně.

Odborné statě publikoval mj. v těchto časopisech:
Revue française de science politique (Paříž), Revue internationale de politique comparée (Louvain-la-Neuve), Revue administrative (Paříž), Est-Europa. Revue d‘études politiques et constitutionnelles (Pau, Francie), Transitions (Brusel), Cahiers d’Études Hongroises et Finlandaises (Paříž), Politeia. Revue trimestrielle de Droit constitutionnel comparé (Bordeaux), La Nouvelle Alternative (Paříž), Les Cahiers européens de la Sorbonne Nouvelle (Paříž), Cahiers du CEFRES (Praha), Revue Thomiste (Toulouse), Politikatudományi Szemle (Budapešť), Divinatio (Sofia), Svědectví (Paříž), Proměny (New York), Politologické revui (Praha), Politologickém časopisu (Brno), Acta Politologica (Praha), Střední Evropě (Praha), Parlamentním zpravodaji (Praha), Securitas imperii (Praha) a v Sociologickém časopisu/Czech Sociological Review. V Sociologickém časopisu mu vyšlo 9 odborných statí.

Byl předsedou profesorského jmenovacího řízení v oboru politologie:
2012: prof. PhDr. Blanky Říchové, CSc.
2012: prof. ing. Petra Druláka, Ph.D.

Byl předsedou docentského habilitačního řízení v oboru politologie:
2009: doc. PhDr.Tomáše Lebedy, Ph.D.

Mezi jeho doktorandy na FSV UK v Praze byli mj.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (byl též předsedou jeho habilitační komise)
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. (byl též členem jeho habilitační komise)
PhDr. et JUDr. Karel Šimka, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
PhDr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
PhDr. Johana Shahini, Ph.D.
prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
PhDr. Petr Kotlas, Ph.D.