doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Docent - VKI Bratislava

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Politológ, štátovedec a vysokoškolský pedagóg, docent. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) vyštudoval politológiu (2003) a právo (2008). V roku 2006 úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore Teória politiky, absolvoval rigorózne pokračovanie (2007) a v roku (2010) sa habilitoval na docenta v danom odbore. V súčasnosti pôsobí na Katedre politológie, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a taktiež na Katedre verejnej politiky a verejnej ekonomiky, Fakulty verejnej politiky a verejnej správy, Vysokej školy Danubius (VSD), kde je zároveň aj vo funkcii dekana.

Vo svojej akademickej činnosti sa venuje najmä problematike Teórie politiky, Teórie práva a modernej štátovede v aplikačnej realite a tiež pri konkretizovaných štátnych a mocenských útvaroch. V rámci pedagogickej činnosti odborne zabezpečuje najmä nasledovné predmety: Teória politiky, Teória práva a štátoveda, Politický systém Slovenskej republiky, Aktuálne otázky verejnej politiky, Moderné politologické teórie a metódy, v doktorandskom štúdiu Teórie verejnej moci. Je členom rôznych vedeckých rád, doma aj v zahraničí, ako aj odborových komisií v študijných programoch politológia, medzinárodné vzťahy a verejná politika a verejná správa. Vykonáva funkciu šéfredaktora časopisu Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov a posudzovateľa heterogénnych projektových schém ako napr. Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), projektov VEGA a KEGA pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.