JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD

Riaditeľka VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D.

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. pôsobí ako riaditeľka Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu Bratislava, Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Počas 15 ročného pôsobenia v akademickej sfére sa venuje rovnako pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti a rovnako vedeniu výskumných interných a externých projektov. 6 rokov pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník na Paneurópskej vysokej škole. Venuje sa vedeniu záverečných prác na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.
Pedagogická činnosť sa orientuje na predmety Národná a medzinárodná bezpečnosť, Otázky vojny a mieru, Terorizmus ako bezpečnostná hrozba a Metodológia vedy. Výskumná činnosť sa zameriava na oblasť národnej a medzinárodnej bezpečnosti, organizovanej kriminality a asymetrie v konflikte. Autorka vedeckých štúdií, odborných a učebných textov v oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti, asymetrie v konflikte, hrozby organizovanej kriminality a kodanskej školy bezpečnosti.
V roku 2017 pôsobila ako externý poradca Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť vedy, výskumu a inovácií. Od roku 2017 pôsobila ako metodik/analytik v Agentúre pre podporu vedy a výskumu a ako tajomníčka Predsedníctva APVV SR, kde následne zastávala pozíciu vedúcej oddelenia medzinárodnej spolupráce a štátnej pomoci. Od roku 2019 – 2020 pôsobila ako interný poradca štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť hodnotenia a analýzy bezpečnostných rizík. Od roku 2017 – 2021 zastávala funkciu člena Správnej rady Žilinskej Univerzity v Žiline.
Riešiteľka viacerých národných a medzinárodných projektov (VEGA, KEGA, APVV, Nórske fondy, Rada vlády pre prevenciu kriminality SR, Slovak Aid) so zameraním sa na oblasť organizovanej kriminality a bezpečnosti. Pôsobí ako oponent slovenských národných projektov VEGA a KEGA. Spoluorganizátorka a člen vedeckých výborov národných a medzinárodných konferencií a odborných kolokvií. Je členkou Poradnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of New Zealand  Pacific Studies, indexovaného v databáze SCOPUS a ERIH.

Publikácie

ĎURFINA, Anna: Right of Peoples to Self-Determination within the Context of International Law of Armed Conflict. Konferencia Viedeň, Medzinárodná konferencia Current issues of science and research in the global world: proceedings of the international conference. - Leiden: CRC Press, [2014]. Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva. 2014. ISBN 978-11-3802-739-8.; 978-1317-525-10-3. (indexované v SCOPUS) (100 %)

ĎURFINA, Anna: Národná a medzinárodná bezpečnosť I. Vysokoškolské skriptá, 213 s., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, online, 2020. Edice učebních textu. ISBN 978-80-7632-029-1 (pdf) (100%, 10,65 AH)

ĎURFINA, Anna: Africa from the perspective of Copenhagen school of security – fragile states vs. security dynamics. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020. 11. Medzinárodná konferencia. Liptovský Mikuláš. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. ISBN 978-80-8040-589-2-23. (100%)

ĎURFINA, Anna: Research methodology of non-military threat – transnational organized crime and game theory. Military & Science, 2/2020. Vol. 15, ISSN 2453-7632 (100 %)