prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. pôsobí ako prorektor pre vedu, výskum a grantovú politiku na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Vo svojej vedeckej a výskumnej činnosti zameriava na najaktuálnejšie aspekty digitálnej mediálnej a marketingovej komunikácie ako aj etických a filozoficko-etických konotácií digitálnej marketingovej a mediálnej komunikácie a reklamy v praxi. Predmetom ďalšieho výskumného zamerania je precizovanie metodológie marketingového a mediálneho výskumu ako špecifickej oblasti metodológie vedy a viaceré metavedecké problémy. Je zodpovedným riešiteľom úspešne ukončených výskumných projektov APVV, VEGA, KEGA, Erasmus ako aj hlavným riešiteľom úspešne ukončených celoslovenských národných projektov v rámci viacerých operačných programov Výskum a inovácie, Vzdelávanie európskych fondov. Pôsobí v Rade Európy ako člen siete poradcov EBA (European Banking Authority) a EÚ pre obsah vzdelávania (EPAN, Štrasburg, Francúzsko), je členom Rady pre vedu, techniku a umenie Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, je členom Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy a Vedeckej rady Fakulty masmédií PEVŠ. Aktívne sa zúčastňuje na významných medzinárodných konferenciách doma a v zahraničí nielen ako člen vedeckých, programových výborov a vedúci sekcií a prednášajúci (USA, Indonézia, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, ČR a mnohé ďalšie). Ako hosťujúci profesor pôsobil na Zhejiang University Ningbo (Čína), University of Applied Sciences Leiria (Portugalsko), ako hosťujúci docent a vedecký pracovník pôsobil na Univerzite v Salzburgu, na Univerzite v Cottbuse, absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty (v Aachene v Nemecku, v Moskve a v Katoviciach). Bol členom a neskôr predsedom Kurikulárnej rady – poradného orgánu ministra školstva Slovenskej republiky. Ako riaditeľ výskumného Štátneho pedagogického ústavu koncepčne riadil činnosť materských a základných škôl a gymnázií a školských zariadení v Slovenskej republike a zaslúžil sa o zapojenie slovenského školstva v projektoch rady Európy a OECD.

Publikácie

Je autorom desiatok vedeckých monografií a publikácií doma a v zahraničí

Marketing Communication (2020)

Communication and media research (2021)

Media theory (2019)

Etika reklamy (2018)

Éducation et dialogue interculturel (2016)