Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality

 • Systém zajišťování a hodnocení kvality
 • Orgány v systému zajišťování a hodnocení kvality
 • Hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činností
 • Dokumenty v systému zajišťování kvality

Systém zajišťování a hodnocení kvality

Dle § 77 zákona o vysokých školách zajišťuje VŠMVVP kvalitu vzdělávací činnosti, související tvůrčí činnosti a dalších souvisejících činností a také provádí pravidelné vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy.

Zajišťování kvality je prováděno prostřednictvím komplexního systému vnitřního hodnocení VŠMVVP, který je vymezen vnitřním předpisem vysoké školy Pravidla systému zajišťování kvality vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, ale také se opírá o vnitřní legislativu a předpisy:

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality představuje neustále se rozvíjející nástroj, jenž usiluje o usměrňování probíhající činnosti. Realizace pravidelného sledování a hodnocení kvality činností a přijímání opatření na základě monitorování a kontroly kvality činností patří k primárním zájmům VŠMVVP. Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality VŠMVVP vychází z doporučení Standardů a směrnic pro zajišťování kvality evropského vysokého školství (ESG). Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality se opírá o mezinárodní standard ENQA, Strategii Evropa 2020 a Evropský rámec kvalifikací, Národní soustavu kvalifikací ČR, Strategii vzdělávací politiky ČR do r. 2020, Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti 2012-2020 a také je navržen v souladu s metodikami CAF a Balanced Scorecard.

Kromě standardů a vnitřních předpisů se zajišťování kvality VŠMVVP opírá také o vymezené poslání a strategii školy, vymezení povinností vedoucích zaměstnanců a členů orgánů vysoké školy a jejích součástí ve vztahu ke kvalitě vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, organizaci vysoké školy, stanovení působnosti, pravomocí a povinností orgánů, vedoucích zaměstnanců a členů orgánů vysoké školy a jejích součástí, zdroje finanční, personální a informační pro výkon vzdělávací a s ní související tvůrčí činnosti, spolupráci a vzájemné vazby vysoké školy s jinými orgány, a také zaměstnavateli absolventů.

Orgány v systému zajišťování a hodnocení kvality

Zajišťování kvality si vyžaduje spolupráci akademických funkcionářů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců VŠMVVP. Kolegium rektora jako poradní orgán rektora tvoří hlavní institucionální nástroj koordinace systému zajišťování kvality. Dalšími aktéry jsou také Správní rada, která schvaluje návrh na tvorbu, inovaci a utlumení studijních programů a návrhy na další vzdělávací činnost; Akademická rada projednává výstupy z hodnocení kvality a schvaluje jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení, Statut Rady pro vnitřní hodnocení a Akreditační řád; Generální ředitel, který předkládá návrhy na změny Statutu a vnitřních předpisů VŠMVVP. Rektor, který stanovuje ukazatele kvality, nese odpovědnost za jejich naplnění a předkládá generálnímu řediteli Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti, včetně jeho každoroční aktualizace po předchozím projednání v senátu. Rektor odpovídá za dodržování právních norem a předpisů, za realizaci usnesení orgánů VŠMVVP. Dále řídí a odpovídá za vědecko-výzkumnou a grantovou činnost VŠMVVP, za rozvoj tvůrčí činnosti učitelů i studentů školy, především v oblasti publikační činnosti, za přípravu strategických dokumentů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. Rektor také řídí a zároveň odpovídá za vzdělávací činnosti VŠMVVP a za realizaci uložených úkolů. Za další zainteresované osoby v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality se považují především studenti VŠMVVP, absolventi, uchazeči o studium, zaměstnavatelé absolventů, partnerské organizace, partnerské vysoké školy, zaměstnanci, odborníci z praxe, profesní komory, veřejně činné osobnosti a veřejnost.

Ústředním orgánem pro zajišťování kvality činností VŠMVVP je Rada pro vnitřní hodnocení, která zejména řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP, zpracovává Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP a dodatky k této zprávě, ukládá opatření k nápravě nedostatků zjištěných v průběhu uskutečňování studijního programu směřující ke zvýšení míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu a kontroluje jejich naplňování.

Její činnost je upravena zejména zákonem o vysokých školách, Statutem VŠMVVP a dokumentem Statut rady pro vnitřní hodnocení VŠMVVP. RVH zpracovává zápisy z jednání, které jsou zveřejňovány v rámci dokumentů VŠMVVP.

Hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činností

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti je zaměřeno na vytváření, udržování a zlepšování postupů a podmínek směřující k celkovému zajišťování kvality ve vzdělávací činnosti, přičemž zahrnuje oblasti:

 • Hodnocení kvality stávajících studijních programů;
 • Hodnocení přijímaní do studia a podmínek studia;
 • Hodnocení kvality vzdělávacího procesu;
 • Hodnocení programu celoživotního vzdělávaní.

Hodnocení vzdělávací činnosti zpracovává VŠMVVP v rámci interních dokumentů ve formě evaluace stávajících studijních programů a evaluace vzdělávacího procesu. Vzdělávací činnost představuje pro VŠMVVP velmi důležitou oblast, proto v rámci nástrojů podporujících rozvoj v oblasti vzdělávaní vychází také z dat získaných ze zpětné vazby od studentů a absolventů a zaměstnanců, ale také z  požadavků praxe a aktuálních trendů v oblasti studijních programů. V rámci hodnocení vzdělávací činnosti má VŠMVVP stanoveny ukazatele kvality, které vychází ze strategických cílů vysoké školy a také vychází z doporučených směrnic a standardů. Ukazatele kvality jsou pravidelně vyhodnocovány a zpracovány v dokumentu Výsledky dílčích činností. Součástí zajišťování kvality je také vytváření a zavádění návrhů a opatření, které jsou pravidelně vytvářeny Radou pro vnitřní hodnocení na základe evaluací jednotlivých činností VŠMVVP a jsou také součástí vnitřních dokumentů Výsledky dílčích činností a Zpráva o vnitřním hodnocení nebo jejich dodatků.

Vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti

Vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti je zaměřeno na vytváření, udržování a zlepšování postupů a podmínek směřující k celkovému zajišťování kvality v tvůrčí činnosti, přičemž zahrnuje oblast hodnocení vědeckovýzkumné činnosti. VŠMVVP se ve vazbě na strategické cíle v oblasti vědeckovýzkumné oblasti zaměřuje zejména na podpůrné procesy směřující ke zvýšení vědecké a tvůrčí činnosti akademických pracovníků a studentů, ale také na propojení vědeckovýzkumné činnosti na činnosti vzdělávací a související činnosti. VŠMVVP zpracovává pravidelně hodnocení tvůrčí činnosti v rámci interního dokumentu ve formě evaluace vědeckovýzkumné činnosti. S cílem rozvoje a zlepšování vědeckovýzkumné činnosti má VŠMVVP stanoveny ukazatele kvality, které jsou vyhodnocovány pravidelně a zpracovány v dokumentu Výsledky dílčích činností, rovněž s návrhy na zlepšení v této oblasti, které jsou součástí dokumentu Zpráva o vnitřním hodnocení nebo jejich dodatků.

Vnitřní hodnocení souvisejících činností

Souvisejícími činnostmi se rozumí činnosti VŠMVVP, které podporují vzdělávací a tvůrčí činnost, které jsou zpracovány v interních dokumentech ve formě evaluace řídicích procesů školy a evaluace procesů pro řízení mezinárodních vztahů a vazeb školy na další subjekty. Cílem zajišťování kvality souvisejících činností je vytváření, udržování a zlepšování podmínek pro uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti, zejména formou:

 • Rozvoj zaměstnanců a jejich kompetenci;
 • Vytvářením a řízením mezinárodních vztahů, a z toho vyplývajících mobilit studentu a učitelů;
 • Podpora a rozvoj klubu absolventů;
 • Podpora pro studenty se specifickými potřebami;
 • Služby knihovny a podporných informačních systémů;
 • Rozvoj materiálně-technického zázemí.

S cílem rozvoje a zlepšování souvisejících činností VŠMVVP má vysoká škola stanoveny ukazatele kvality, které jsou vyhodnocovány pravidelně a spravovány v dokumentu Výsledky dílčích činností a to za oblast řídících procesů a mezinárodních vztahů, rovněž s návrhy na zlepšení v této oblasti, které jsou součástí dokumentu Zpráva o vnitřním hodnocení nebo jejich dodatků.

Výsledky vnitřního hodnocení

Systém vnitřního hodnocení je na VŠMVVP navržen tak, aby směřoval k neustálému zlepšování ve všech oblastech činnosti vysoké školy a proto je úzce propojen se strategickými cíli a strategickým záměrem školy. Hlavními dokumenty pro řízení kvality jsou zejména Zpráva o vnitřním hodnocení a Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu. K zajišťování vnitřní kvality jsou pravidelně vytvářeny také interní dokumenty, obsahující evaluaci jednotlivých oblastí a činností školy, které vysoká škola vytváří zpravidla jednou za 5 let, nebo dle potřeby v případe plánovaných změn. Výsledky vnitřního hodnocení jsou zpřístupňovány zaměstnancům vysoké školy, veřejnosti a relevantním institucím, zejména Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Dokumenty v systému zajišťování kvality