Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha o.p.s. je soukromou samosprávní vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí s pracovišti v Praze a Bratislavě, poskytující bakalářské a magisterské vzdělání ve studijních programech primárně zaměřených na problematiku mezinárodních a veřejných vztahů. Základním posláním VŠMVVP je šíření a ochrana vzdělání, pěstování svobodného a kreativního myšlení, podpora vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti, jejímž nutným předpokladem jsou akademické svobody a akademická práva. Pedagogická činnost a s ní spjaté vzdělávací aktivity jsou založeny na poznatcích vědy včetně výsledků vlastního vědeckého bádání. Základním cílem a strategickým záměrem školy je vychovávat odborníky v oblasti mezinárodních vztahů a veřejné správy. Tomuto poslání jsou podřízeny také cíle, obsah a organizace studia. Škola nabízí možnost výběru z pěti studijních oborů a dvou specializací. Má akreditován bakalářský a navazující magisterský studijní program „Mezinárodní a veřejné vztahy“.

V bakalářském stupni studia je možné absolvovat tříleté studijní obory:

  • Mezinárodní vztahy a diplomacie
  • Veřejná správa a Public Relations (možnost volby mezi specializacemi „Veřejná správa“ nebo „PR“).

V magisterském stupni studia je možné absolvovat dvouleté studijní obory:

  • Mezinárodní a diplomatická studia
  • Politologie a politický marketing.
  • Evropská studia a veřejná správa

Z hlediska svého poslání považuje VŠMVVP za důležité dosahovat v dlouhodobém horizontu zvýšení pedagogické a výzkumné produkce na všech úrovních (publikační činnost, konference, mezinárodní spolupráce, grantová činnost aj.), které jsou srovnatelné s výstupy programově podobných VŠ. Vsoučasné době škola usiluje o zkvalitnění stávajících a vytvoření nových bakalářských a magisterských studijních programů, v nichž bude kladen důraz na silné propojení pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti za účelem zvýšení výkonnosti ve vědě a výzkumu. Při vytváření nových studijních programů je věnována zvýšená pozornost na jejich provázanost s požadavky praxe a potenciálním uplatněním absolventů. VŠMVVP reflektuje zejména potřebu inovovat a vytvářet nové studijní programy v souladu se studijními profily absolventů a jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Proto VŠMVVP uzavřela rámcové smlouvy o spolupráci s klíčovými ministerstvy ČR, která působí v oblasti mezinárodních vztahů a veřejné správy a průběžně s nimi konzultuje žádoucí inovace v profilu absolventa. V připravovaných nových akreditacích studijních programů budou v souladu s posláním školy a jejími strategickými záměry předloženy inovované programy (Mezinárodní vztahy a diplomacie, Public relations a mediální komunikace). Vytvářeny budou také zcela nové studijní programy, které problematiku mezinárodních vztahů zasadí do širších ekonomických a sociokulturních souvislostí. Bakalářské studium bude i nadále vytvářet základní studijní platformu, která umožní absolventům pokračovat v magisterském studiu, kde bude podporována zejména příprava k akademické a vědecké práci.

K tomu, aby bylo možné úspěšně naplňovat poslání školy v nových podmínkách, je důležité průběžně doplňovat a rozšiřovat pedagogický sbor vsouladu spotřebami připravované akreditace stávajících a nových studijních programů. Důraz je také kladen na odborný růst akademických pracovníků, kteří se vedle základní pedagogické činnosti musí být schopni věnovat vědecké, grantové a publikační činnosti, působit jako garanti profilových předmětů nebo vyučovat v cizích jazycích. Prioritou dlouhodobého záměru VŠMVVP je proto snaha zefektivnit fungování VŠMVVP v oblasti personální práce, podporovat mladé talentované akademiky v jejich výzkumné a publikační činnosti a rozšiřovat spektrum docentů a profesorů jako relevantních garantů klíčových předmětů a studijních programů. Škola ve vztahu ke svým pracovníkům usiluje o jejich kariérní růst a prostřednictvím společenských akcí, jako jsou neformální setkání nebo plesy, usiluje o zvýšení jejich identifikace s hodnotami a vizemi VŠMVVP.

Součástí poslání VŠMVVP je také kultivace studentského a akademického života. Vedle poskytnutí kvalitního vzdělání je důležité zajistit spravedlivý a rovný přístup, otevřené atvůrčí prostředí, vněmž je rozvíjena identifikace s VŠMVVP. Proto škola podporuje studentské aktivity realizované v rámci studentského klubu, organizuje studentské vědecké odborné soutěže (Excelentní diplomat), pravidelně zprostředkovává setkání studentů s významnými osobnostmi politického a kulturního života a poskytuje studentům možnost stáží v institucích, které korespondují s jejich profilem absolventa. Škola v rámci své „třetí role“ také realizuje přednášky, jež jsou určeny pro zájemce o studium i širší veřejnost. Studenti i pedagogové působící na VŠMVVP mají možnost využít studijních pobytů v cizích zemích v rámci projektu Erasmus+. Nedílnou součástí aktivit školy, které umožňují průběžně naplňovat její poslání, jsou vědecké konference věnované různým aspektům mezinárodních a veřejných vztahů a participace pedagogů na tuzemských i mezinárodních výzkumných projektech.

Významným nástrojem umožňujícím průběžně naplňovat a smysluplně inovovat poslání a strategické záměry školy, je postupná implementace systému vnitřní kvality, který zvýší efektivitu fungování školy jako integrovaného celku. Prostřednictvím systému vnitřní kvality bude možné průběžně monitorovat fungování různých oblastí a aktivit VŠMVVP a flexibilně přijímat účinná opatření, která umožní eliminovat negativní a posilovat pozitivní trendy ve vývoji školy.

Při realizaci poslání školy je velice důležité podporovat společenské aktivity, které přispívají k růstu identity zaměstnanců s principy a hodnotami, které VŠMVVP v akademickém a veřejném životě prosazuje, podporuje a reprezentuje. Jedná se zejména o naplnění vizí zakladatelů VŠMVVP, kteří usilovali o vybudování středně velké, nemasové a prestižní soukromé vysoké školy, která bude svým absolventům poskytovat kvalitní vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů, diplomacie, politologie, public relations a veřejné správy a umožní jim úspěšně se prosadit na trhu práce. Tato strategie a s ním spjaté poslání je i dnes základní filozofií školy, která ovlivňuje fungování a roli VŠMVVP v rámci České republiky i širším mezinárodním prostředí.