doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Docent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů UMB v B. Bystrici působí od jejího vzniku (1995). Patří mezi její první absolventy, přičemž za vynikající výsledky dosažené během studia získal Cenu rektora Univerzity Mateje Bela v B. Bystrici.
V roce 2002 úspěšně prošel rigorózním jednáním a v roce 2006 ukončil doktorské studium úspěšnou obhajobou disertační práce ve studijním oboru teorie politiky. O tři roky později získal ve stejném oboru i docentský titul.
Během svého účinkování na fakultě působil jako proděkan pro informatizaci a rozvoj, proděkan pro mezinárodní vztahy, byl pověřen vedením katedry bezpečnostních studií a vedoucím katedry politologie. Od 1. července 2016 vykonává funkci děkana Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici.
Je předsedou Vědecké rady Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici, externím členem Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, externím členem Vědecké rady Vysoké školy bezpečnostního managementu v Košicích, členem Akademické rady Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha a členem Programové rady vědeckého časopisu Studia Politicae Universitatis Silensiensis (Katowice, Polsko).
Kromě toho se často nachází ve vědeckých a organizačních výborech různých domácích i zahraničních konferencí a působí také jako člen odborových komisí a recenzent více odborných monografií a příspěvků.
Každoročně se účastní pracovních mobilitách v zahraničí, v rámci kterých rozvíjí vzájemné vztahy fakulty se zahraničními univerzitami. Osobně přispěl k navázání a rozvoji spolupráce s univerzitami v Česku, Polsku, Srbsku i Černé hoře.
Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné (publikační) činnosti se orientuje především na oblast srovnávací politologie – je odborníkem na problematiku politických systémů USA, Spojeného království V. Británie a S. Irska a Skandinávie. Zároveň se zabývá moderními teoriemi demokracie a moderními politologickými metodami. O uznání jeho odbornosti svědčí několik pozvaných přednášek ze zahraničí, vystoupení na různých domácích i mezinárodních konferencích a vystoupení v médiích.
V minulosti se zařadil mezi úspěšné řešitele projektů financovaných Vědeckou edukační a grantovou agenturou, strukturálními fondy EU či International Visegrad Fund.