Rada pro vnitřní hodnocení

O radě pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení kvality (dále jen jako “RVH“) je samosprávným akademickým orgánem VŠMVVP. RVH v souladu s tímto předpisem zejména:

  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP;
  • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVV Praha a dodatky k této zprávě;
  • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP;
  • dohlíží na hodnocení kvality studijních programů v průběhu jejich uskutečňování;
  • vykonává působnost v oblasti schvalování významných změn při uskutečňování studijního programu;
  • vyjadřuje se k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na VŠMVVP;
  • posuzuje a projednává průběžné výsledky naplňování poslání a strategických záměrů VŠMVVP;
  • ukládá opatření k nápravě nedostatků zjištěných v průběhu uskutečňování studijního programu směřující k zvýšení míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu a kontroluje jejich naplňování.

 

Rada pro vnitřní hodnocení kvality

Předsedkyně

doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Místopředseda

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Členové

Mgr. et. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

Student

Adam Brisuda