Milé študentky, milí študenti,

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie v spolupráci s marketingovým oddelením pre Vás pripravili unikátny projekt Ambasáda. Ide o trojsemestrálny projekt, v ktorom Vám predstavíme do najmenších detailov, ako funguje ambasáda v praxi a aké činnosti musia vykonávať jednotliví zamestnanci.

Jedinečnosť tohto projektu spočíva v tom, že na každej prednáške / besede bude hosť z praxe, ktorý vykonáva danú funkciu a podelí sa s Vami o svoje znalosti a skúsenosti.

Projekt je určený všetkým študentom VŠMVV Praha o.p.s. bez ohľadu na študovaný študijný program (pre PS i KS). Predmetom daného stretnutia bude zoznámenie účastníkov stretnutia s obsahom pracovnej náplne človeka na danej pozícii, s konkrétnymi požiadavkami protokolárov, titulárov a ich súhra s inými profesiami, etiketa a rétorika v danom odbore.

Účasť na projekte nie je povinná, avšak odporúčame zúčastniť sa všetkým, ktorí majú záujem získať ďalšie praktické vedomosti, rozšíriť si svoje odborné obzory a pripraviť sa na vlastné profesijné zaradenie.

Tento projekt poskytuje VŠMVV Praha o.p.s. svojim študentom a prizvaným hosťom úplne zadarmo. Navyše každý absolvent tohto projektu získa oficiálny certifikát o absolvovaní, za predpokladu, že sa zúčastní všetkých prednášok / besied, čo môže použiť vo svojom CV.

V tomto semestri sa budú konať všetky prednášky v online režime v novovytvorenom kurze Ambasáda na Google Classroom, ku ktorému ste všetci dostali pozvánky. Tam budú vkladané podrobnejšie informácie o tomto projekte (pozvánky, texty, fotografie).

Začiatok je naplánovaný na 1. 4. 2021 a  predstaví sa Vám Ing. Salwan Al-Nashi (dlhoročný pracovník v medzinárodných službách, prekladateľ a tlmočník jazyka arabského / českého).

Špeciálne poďakovanie patrí pani Mgr. Zmekovej, MBA, ktorá je koordinátorkou tohto projektu.