prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. pôsobí ako externý spolupracovník na Vysokej škole mezinárodních a veřejných vztahu Praha, o.p.s. Počas 25 ročného pôsobenia v akademickej sfére sa venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, vedeniu výskumných a vzdelávacích projektov, tvorbe koncepcie rozvoja vedy a výskumu na fakultnej a univerzitnej úrovni, internacionalizácii vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít, vedeniu záverečných prác na všetkých troch stupňoch štúdia atď. Vykonával/vykonáva funkcie prodekana pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum, vedúceho Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, prorektora pre vedu a výskum na UMB v Banskej Bystrici.
Pedagogická činnosť sa orientuje na predmety Politická geografia, Svetové makroregióny, Úvod do medzinárodných vzťahov, Teórie medzinárodných vzťahov, Teritoriálne štúdie, Geopolitika strednej Európy, Medzinárodné vzťahy, Zahraničná politika USA, Energetická a environmentálna bezpečnosť, Politická geografia Slovenskej republiky. Výskumná činnosť sa zameriava na zahraničnú politiku SR, úlohu mocností vo svetovej politike, využitie konceptu mäkkej moci v stratégiách malých štátov, vonkajšie vzťahy Európskej únie, zahraničnú politiku USA, športovú diplomaciu. Absolvoval výskumné pobyty na zahraničných univerzitách v Reims (University Champagne-Ardenne), v Bostone, MA (Boston College) a Ann Arbor, MI (Weiser Diplomacy Center, Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan), mobility na viacerých univerzitách (ČR, Poľsko, Ukrajina,Taliansko,Francúzsko) a inštitúciách (NATO Public Diplomatic Division).
Autor vedeckých monografií, štúdií, odborných a učebných textov v oblasti politickej geografie, geopolitiky, transformačných procesov v strednej Európe, úlohe jadrových zbraní vo svetovej politike, energetickej bezpečnosti, zahraničnej politike SR, členstvu SR v EÚ a v NATO. Spolupracuje s organizáciou GLOBSEC Academy Centre. V rokoch 2007-2009 plnil úlohu koordinátora Národného konventu o budúcnosti Európskej únie. V rokoch 2011-2012 bol členom expertnej skupiny pre strategické hodnotenie obrany SR na Ministerstve obrany SR. Je držiteľom viacerých ocenení, napr. "výnimočný pedagóg" (Nadácia SPP, 2008), absolvent Fulbrightovho programu v Bostone v roku 2015 a Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award v roku 2019 (University of Michigan).
Riešiteľ viacerých národných a medzinárodných projektov (VEGA, KEGA, International Visegrad Found, Jean Monnet Module, granty MZV SR, Grant ČEZ - ČR, Národný konvent o budúcnosti Európskej únie, člen výskumného tímu Centra excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti). Je členom správnej rady Slovak Fulbright Alumni Assocation. Pôsobí ako podpredseda Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja. Komentuje aktuálne témy medzinárodných vzťahov pre RTVS.

Publikácie

TEREM,P. 2005.Jadrová energia v štruktúre svetových energetických zdrojov: Medzinárodné súvislosti,1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2005. - 247 s. - ISBN 80-89029-94-9;
TEREM,P.2008.Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku, 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. - 292 s. - ISBN 978-80-8083-531-6;