Název: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov, APVV-18-0257 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., spoluřešitel doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Název: Transformace paradigmatu managementu organizací v kontextu průmyslu 4.0, APVV-17-0656 řešitelské období: 2018 – 2021 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s UK Bratislava, Fakulta managementu, , hlavní řešitel doc. Ing. Ján Papula PhD., spoluřešitelé doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., PhDr. Vít Rouč, Ph.D. Název: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach, VEGA 1/0192/18 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, , hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., spoluřešitel Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. Název: Pozice teritoria Blízkého východu v mezinárodních vztazích s důrazem na rozvoj turismu v kontextu destabilizace teritoria a možné prevence bezpečnostních rizik v turismu v Evropské unii, CzechTourism řešitelské období: 2019-2020 Projekt smluvního výzkumu pro externího zadavatele, hlavní řešitel prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Název: Kurz CŽV: Základy online marketingu pro paměťové instituce, Č.j. MK 20244/2019 OM řešitelské období: 2019 Projekt je konkrétním nositelem naplňování Státní kulturní politiky spadající pod opatření 2.1.2 Posílit výuku kulturních dovedností a znalostí o kultuře a kulturním dědictví ve školách a zařízeních mimoškolního vzdělávání. Je rovněž v souladu s cílem 3.2.11. Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2015 – 2020 – Spolupráce muzeí a galerií s vysokými školami při koncipování edukačních aktivit. Realizovaný vzdělávací kurz CŽV rozšiřuje znalosti odborné i laické veřejnosti o problematice muzejního marketingu a public relations muzeí a galerií. Byl ověřen realizací v rámci výuky programů CŽV na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. v zimním semestru akademického roku 2019, připraveném pro 25 účastníků. hlavní řešitel: Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. Název: Etika a integrita ve veřejné správě, TA ČR TL1000260 řešitelské období: 2018-2021 Grantový projekt aplikovaného výzkumu, kde je VŠMVV zapojena jako aplikační garant, hlavní řešitel doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., spoluřešitel Ing. Květoslava Kořínková, CSc.