Výzkumné projekty 2022

Název projektu: „Metodika edukace, prezentace a osvěty k docenění významu památek světového dědictví ve formálním vzdělávání“. Č.j. MK 30665/2022 OPP Řešitelské období: 4/2022-12/2022 Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. Řešitelský tým: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., PhDr. Jana Marková, Ph.D., PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA, Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. Anotace projektu: Cílem projektu je didaktická analýza a na jejím základě tvorba univerzální metodiky pro integraci učiva o památkách světového dědictví do kurikula humanitně orientovaných předmětů ve studijních programech terciárního vzdělávání. Do vzdělávání by mohla tato dimenze nenásilně vplynout v podobě implementace příslušné metodiky do cílů a obsahů vzdělávání a napomoci posílení mravních hodnot a prvků etické a estetické výchovy, přičemž kontext by byl obohacen uvědoměním si historického přesahu, kontinuity, transcendence mravních hodnot a kulturně historických souvislostí. Poznatky budou ověřeny formou diseminačního semináře, na kterém řešitelský tým prezentuje výsledky výzkumu a navržené metodické přístupy, které budou konfrontovány s aplikační sférou, tzn. se vzdělavateli a regulátory v decizní sféře, tj. s institucemi připravujícími celostátně platné kurikulární dokumenty a vzdělávací standardy. Z diskurzu vzniklá metodika bude zveřejněna a dána k dispozici celé síti škol a vzdělávacích institucí v České republice i v zahraničí (SR). Výstup grantového projektu

Průběžně řešené projekty

Název: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov, APVV-18-0257 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., David Melas, Mphil, Denis Melas, MSc., spoluřešitel doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Název: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach, VEGA 1/0192/18 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. spoluřešitel Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD.

Připravované projekty

Program: Rámcový program Horizon Europe (HORIZON 2022) Výzva: Přetváření demokracií (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01) Název Projektu: Data Informed Politics: How political parties engage with Big Data & AI. Očekává se, že výsledky hodnocení budou oznámeny v červenci 2022. Koordinátor projektu: University of Duisburg-Essen, Německo Člen týmu za VŠMVV: PhDr. Daniel Šárovec, PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA Program: GAČR Junior Star Název projektu: Politické strany a jejich organizace v digitálním věku: využití moderních technologií jako další výzva pro 21. století. Registrační číslo 23-05218M Datum zahájení 1.1.2023 Doba řešení: 5let Hlavní řešitel za VŠMVV: PhDr. Daniel Šárovec Program: VEGA Název projektu: Budovanie a formovanie inovačných ekosystémov na podporu konkurencieschopnosti podnikov v dynamickom prostredí. Hlavní řešitel: Mgr. Lucia Kohnová PhD. Fakulta managementu UK Členové týmu za VŠMVV: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.