prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Působí na Katedře mezinárodních vztahů a diplomacie Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici. V roce 1999 absolvoval studium v odboru geografie a kartografie specializace socioekonomická geografie a demografie, 2008 docent mezinárodních vztahů (FPVaMV UMB). Je členem Vědecké rady Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici, je také členem Akademické rady Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.

V současnosti je také členem redakční rady vědeckého recenzovaného časopisu „Working Papers“, členem Scientific board Rocznik Integracji Europejskiej [Yearbook of European Integration] academic periodical of the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University in Poznań. Taktéž je členem oborové rady pro studijní obor doktorského studia Medzinárodné ekonomické vzťahy na Fakultě mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity, a také studijního oboru Evropská studia a politika na Fakultě sociálních věd UCM Trnava. Na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha je členem Akademické rady a aktivním akademickým pracovníkem. Je také členem redakční rady recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies.

Publikace

Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti (2008)

Politická geografia (2010)

Voda ako bezpečnostný fenomén (2016)

Aktuálne otázky demografického vývoja: reflexia v podmienkach Slovenskej republiky (2017)

Regionálny rozvoj v 21. storočí (2020)