Konference a workshopy 2020

Konference partnerství měst UNESCO / UNESCO Conference Mezinárodní vědecká konference Partnerství lázeňských měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO, organizovaná Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s. Datum konání: 11. 12. 2020 (pátek) Místo konání: Hotel Nové Lázně – budova CASINO, Reitenbergerova 53, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika https://www.ensanahotels.com/nove-lazne/cz Cílem prvního ročníku mezinárodní vědecké konference Partnerství lázeňských měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Hlavním tématem bude prezentace, osvěta a edukace zaměřená na odbornou i širší veřejnost a podpora prosazení zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tj. Mariánských Lázní, Karlových Var a Františkových Lázní na Seznam světového dědictví UNESCO. Z jednání konference bude vydán recenzovaný sborník v elektronické i papírové podobě s ISBN. Vybrané kvalitní konferenční příspěvky budou po rozšíření a reflexi diskuze na konferenci uveřejněny i ve speciálním čísle odborného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies (http://jdss.vsmvv.cz/). Tento odborný časopis vychází na VŠMVVP od roku 2018, vždy 2x ročně, v roce 2019 byl zařazen do vědecké databáze EBSCO, pro rok 2020 je připravena žádost o indexaci do databáze ERIH+, autoři kvalitních konferenčních příspěvků budou mít možnost zvýšit tak relevanci svého publikačního výstupu. Konference je organizována na základě poskytnutí účelové neinvestiční dotace z programu Podpora pro památky UNESCO. (MK 22822/2020 OPP). Video z mezinárodní vědecké konference naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=nxYCmxq7E3I&t=98s —————— International Scientific Conference Partnership of Spa Towns and Inclusion of the West Bohemian Spa Triangle among UNESCO Monuments, organized by the College of International and Public Relations Prague, o.p.s. Date: 11. 12. 2020 (Friday) Venue: Hotel Nové Lázně – budova CASINO, Reitenbergerova 53, 353 01 Mariánské Lázně, Czech Republic https://www.ensanahotels.com/nove-lazne/cz The aim of the first year of the international scientific conference Partnership of Spa Towns and the Inclusion of the West Bohemian Spa Triangle among UNESCO monuments is to create a communication space for experts from practice and the academic environment. The main topic will be the presentation, the education of the public and the education aimed at the professional and general public and the support for the promotion of the registration of the towns of the West Bohemian spa triangle, i.e. Mariánské Lázně, Karlovy Vary, and Františkovy Lázně on the UNESCO World Heritage List. As an outcome of this meeting, reviewed proceedings of the conference will be published in electronic and paper form with an ISBN. Selected high-quality conference papers will be published in a special issue of the Journal of Diplomatic and Social Studies (http://jdss.vsmvv.cz/) after the expansion and reflection of the discussion at the conference. This professional journal has been published at CIPR since 2018, twice a year, in 2019 it was included in the EBSCO scientific database, for 2020 an application for indexation in the ERIH + database is prepared, authors of quality conference papers will have the opportunity to increase the relevance of their publications. The conference is organized on the basis of providing a special-purpose non-investment subsidy from the Support for UNESCO Monuments program. (MK 22822/2020 OPP). A video from the international conference is available here: https://www.youtube.com/watch?v=nxYCmxq7E3I&t=98s podzim 2020 Mezinárodní konference Trendy 2020 Hlavní organizátor: VŠMVV Organizační spolupráce SVŠE Znojmo Místo konání: SVŠE Znojmo